میکروبیولوژی دامپزشکی, Volume (15), No (2), Year (2020-2) , Pages (91-100)

Title : ( تایپینگ مولکولی و تفکیک گونه های بروسلا جداسازی شده از سقط جنین دام های اهلی در شمال و شرق ایران )

Authors: Ali Nemati , GHOLAMREZA HASHEMI TABAR , Mehrnaz Rad ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

بیماری بروسلوز یا تب مالت، همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی حائز اهمیت بوده به نحوی که هر ساله خسارت های اقتصادی فراوانی را برای سرمایه دامی کشور به بار می‌آورد. از سوی دیگر از آنجایی که بروسلوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام می-باشد، اهمیت موضوع از نظر بهداشت عمومی دو چندان می‌شود. بنابراین لازم است با انجام مطالعات اپیدمیولوژیک به عنوان گام اول، به سمت شناسایی عامل بیماری و سپس کنترل و کاهش موارد ابتلا به آن در کشور قدم برداشت. در این مطالعه، 170 نمونه سقط جنین مربوط به گوسفند و گاو در طی سال های 94 تا 97 از استان های گلستان و خراسان رضوی جمع آوری گردید. پس از کالبد شکافی، از ارگان های مختلف جنین‌ها در محیط کلمبیا آگار و مک کانکی کشت داده شد و با استفاده از رنگ آمیزی گرم و تست های استاندارد بیوشیمیایی، تمام نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع، 60 ایزوله بروسلا شناسایی گردید. در نهایت با استفاده از تکنیک های مولکولی Bruce-ladder Multiplex PCR و ERIC-PCR، تایپینگ مولکولی و تفکیک گونه های مربوط به ایزوله های جداسازی شده انجام پذیرفت. از میان ۶۰ ایزوله شناسایی شده، ۵۹ گونه مربوط به بروسلا ملی تنسیس و 1 گونه مربوط به بروسلا آبورتوس بود. از میان 60 گونه شناسایی شده، 59 مورد از جنین های سقط شده گوسفند و بز (از میان 148 نمونه) و 1 مورد از جنین های سقط شده گاوها (از میان 22 نمونه) جداسازی گردید. تمامی ایزوله های شناسایی شده، علی رغم مناطق جغرافیایی متفاوت، دارای الگوی ژنتیکی مشابهی بودند. تکنیکBruce-ladder Multiplex PCR به عنوان یک روش سریع، دقیق و ایمن جهت شناسایی بروسلا در سطح جنس و گونه بسیار موثر است. همچنین تکنیک ERIC-PCR نیز از حساسیت قابل قبولی برخوردار است و با استفاده از آن می توان، به ردیابی الگوهای ژنتیکی بروسلا در نقاط مختلف کشور پرداخت.

Keywords

, کلمات کلیدی: بروسلا, دام های اهلی, Bruce-ladder Multiplex PCR, ERIC-PCR.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081560,
author = {Nemati, Ali and HASHEMI TABAR, GHOLAMREZA and Rad, Mehrnaz},
title = {تایپینگ مولکولی و تفکیک گونه های بروسلا جداسازی شده از سقط جنین دام های اهلی در شمال و شرق ایران},
journal = {میکروبیولوژی دامپزشکی},
year = {2020},
volume = {15},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-8851},
pages = {91--100},
numpages = {9},
keywords = {کلمات کلیدی: بروسلا، دام های اهلی، Bruce-ladder Multiplex PCR، ERIC-PCR.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تایپینگ مولکولی و تفکیک گونه های بروسلا جداسازی شده از سقط جنین دام های اهلی در شمال و شرق ایران
%A Nemati, Ali
%A HASHEMI TABAR, GHOLAMREZA
%A Rad, Mehrnaz
%J میکروبیولوژی دامپزشکی
%@ 2251-8851
%D 2020

[Download]