بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Nemati


موارد یافت شده: 12

1 - Occurrence, Virulence Characteristics, and Serogroups of Shiga Toxin-Producing Escherichia coli Isolated from Sheep and Goats in Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
2 - Molecular serotyping of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) of animal origin in Iran reveals the presence of important non-O157 seropathotypes (چکیده)
3 - Clonal relatedness and antimicrobial susceptibility of Salmonella serovars isolated from humans and domestic animals in Iran: a one health perspective (چکیده)
4 - High prevalence of clonally related multiple resistant Salmonella Infantis carrying class 1 integrons in broiler farms (چکیده)
5 - تایپینگ مولکولی و تفکیک گونه های بروسلا جداسازی شده از سقط جنین دام های اهلی در شمال و شرق ایران (چکیده)
6 - ارزیابی فنی و اقتصادی احداث پایلوت نیمه صنعتی تولید گازهای مرجع جهت استانداردسازی تجهیزات گازسوز (چکیده)
7 - Effect of Bacterial Biofilm on Pathogenicity and Antibiotic Resistance in Urinary Tract Infections (چکیده)
8 - Has vaccination been successful in control of Brucellosis? (چکیده)
9 - Epidemiological typing of Brucella strains isolated from livestock by enterobacterial repetitive intergenic consensus (ERIC) PCR (چکیده)
10 - Risk factors associated with human brucellosis in Iran and recommended strategies for the prevention and control of disease (چکیده)
11 - Investigation of brucellosis as a zoonotic disease in recent ten years in Iran (چکیده)
12 - RECENT ADVANCES IN BRUCELLA PATHOGENESIS AND IMMUNE RESPONSE IN HUMANS (چکیده)