هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2020-04-15

Title : ( افزایش تولید ترکیبات ضدمیکروبی در سویه های Streptomyces AC131 و Streptomyces AC138 با افزودن القاکننده های آلی به محیط کشت تخمیری )

Authors: Fariba Tonimoghadam , Bahar Shahnavaz , Milad Iranshahy , Ali Makhdoumi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

امروزه ظهور باکتری های بیماریزای مقاوم به آنتی بیوتیک های موجود یکی از مسایل مهم و بحرانی در زمینه بهداشت و سلامت جوامع بشری است. از این رو تحقیقات در زمینه شناسایی آنتی بیوتیک های جدید و یا افزایش میزان تولید آنتی بیوتیک ها اهمیت خاصی یافته است. از سویی دیگر برخی ژن های میکروارگانیسم ها که در ارتباط با تولید این متابولیت ها می باشند، در شرایط آزمایشگاهی به خوبی بیان نمی شوند. یکی از مهمترین گروه های میکروبی که نقش مهمی در تولید متابولیت های ثانویه دارند، گونه های متعلق به Streptomyces spp. می باشند. در این پژوهش سویه های Streptomyces از اکوسیستم آبی دریای عمان جداسازی و فعالیت ضدمیکروبی آنها در برابر باکتری های بیماریزای S.aureus، B.subtilis، P.aeruginosa و E.coli بررسی شد. در نهایت دو سویهStreptomyces AC131 و Streptomyces AC138 منظور ادامه پژوهش بررسی شدند. اثر برخی القاکنندهای شیمیایی (آلی و معدنی) با افزودن آنها به محیط تخمیری سویه های منتخبStreptomyces با استفاده از تست چاهک و اندازه گیری هاله مهارکنندگی رشد بررسی شد. نتایج نشان داد که القاکننده های آلی می توانند هاله مهارکنندگی رشد را در برابر پاتوژن ها افزایش دهند، در حالی که القاکننده های معدنی مانند نمک های فلزات سبب کاهش تولید ترکیبات ضد میکروبی می شوند. بنابراین نتایج اولیه نشان میدهد که برخی روش ها مانند افزودن القاکننده های شیمیایی می تواند به عنوان راهکاری مناسب به منظور فعال کردن ژن های خاموش و افزایش تولید ترکیبات ضدمیکروبی در سویه های تولید کننده متابولیتهای ثانویه مورد استفاده قرار گیرد.

Keywords

, القاکننده شیمیایی, Streptomyces, ترکیبات ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081610,
author = {Tonimoghadam, Fariba and Shahnavaz, Bahar and میلاد ایرانشاهی and Makhdoumi, Ali},
title = {افزایش تولید ترکیبات ضدمیکروبی در سویه های Streptomyces AC131 و Streptomyces AC138 با افزودن القاکننده های آلی به محیط کشت تخمیری},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2020},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {القاکننده شیمیایی، Streptomyces، ترکیبات ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش تولید ترکیبات ضدمیکروبی در سویه های Streptomyces AC131 و Streptomyces AC138 با افزودن القاکننده های آلی به محیط کشت تخمیری
%A Tonimoghadam, Fariba
%A Shahnavaz, Bahar
%A میلاد ایرانشاهی
%A Makhdoumi, Ali
%J هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2020

[Download]