بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Makhdoumi


موارد یافت شده: 124

1 - A Potent Antifungal Activity by the Marine Streptomyces albidoflavus sp. ADR10 from the Caspian Sea Sediment: Optimization and Primary Purification (چکیده)
2 - teinernema feltiae- Xenorhabdus bovienii: more information on this bactohelminthic complex from Iran (چکیده)
3 - The potential of Bacillus and Enterococcus probiotic strains to combat helicobacter pylori attachment to the biotic and abiotic surfaces (چکیده)
4 - Bacillus parabiotic modulates TLR3 and ACE2 gene expressions in RAW264.4 cells induced by viral mimetic Poly I:C (چکیده)
5 - Spore probiotic modulates lung inflammation triggered by the viral pathogen-associated molecular pattern poly (I:C) in BALB/c mice (چکیده)
6 - تولید و بهینه‌سازی آنزیم کیتین داستیلاز توسط باکتری های ساکن روده لارو Zophobas morio (چکیده)
7 - تولید و بهینه سازی آنزیم کوتیناز توسط سویه قارچی جدا شده از دستگاه گوارش لارو پلاستیک خوار Zophobas morio (چکیده)
8 - In vitro virulence activity of Pseudomonas aeruginosa, enhanced by either Acinetobacter baumannii or Enterococcus faecium through the polymicrobial interactions (چکیده)
9 - Description ofOscheius cyrusn. sp. (Nematoda: Rhabditidae) as new entomopathogenic nematode from Iran (چکیده)
10 - Bacterial Strains From Tannary Waste Polluted Soil Showed Heavy Metal Resistance and Bioaccumulation Capacity (چکیده)
11 - شناسایی متاژنومیک جمعیت های قارچی در خاک آلوده به پساب کارخانجات چرم سازی (چکیده)
12 - Antibacterial and antibiofilm efficacy of Ag NPs, Ni NPs and Al2O3 NPs singly and in combination against multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae isolates (چکیده)
13 - Escherichia coli enhances the virulence factors of Candida albicans, the cause of vulvovaginal candidiasis, in a dual bacterial/fungal biofilm (چکیده)
14 - Cell-free extract assisted synthesis of ZnO nanoparticles using aquatic bacterial strains: Biological activities and toxicological evaluation (چکیده)
15 - Evaluating the effect of various bacterial consortia on antibacterial activity of marine Streptomyces sp. AC117 (چکیده)
16 - مهار تکثیر رده سلولی سرطان مری (KYSE-30) توسط متابولیت‌های ثانویه باکتری‌های اندوفیت افدرا (چکیده)
17 - Study of Bio-decolorization of Xanthene dyes using Spore Laccase based on Laser Spectroscopy (چکیده)
18 - Co-immobilized spore laccase/TiO2 nanoparticles in the alginate beads enhance dye removal by two-step decolorization (چکیده)
19 - Characterization of Psychrophilic and Psychrotolerant Cultivable Bacteria in Alpine Soil in Iran (چکیده)
20 - افزایش تولید ترکیبات ضدمیکروبی در سویه های Streptomyces AC131 و Streptomyces AC138 با افزودن القاکننده های آلی به محیط کشت تخمیری (چکیده)
21 - Microbial cell lysate supernatant (CLS) alteration impact on platinum nanoparticles fabrication, characterization, antioxidant and antibacterial activity (چکیده)
22 - Culturable Diversity and Enzyme Production Survey of Halophilic Prokaryotes from a Solar Saltern on the Shore of the Oman Sea (چکیده)
23 - جداسازی باکتری Enterococcus sp. 7C37 با توانمندی پروبیوتیکی بالا از پنیر قاینی به عنوان یک محصول تخمیری لبنی در استان خراسان جنوبی (چکیده)
24 - Exploring the potentials of halophilic prokaryotes from a solar saltern for synthesizing nanoparticles: The case of silver and selenium (چکیده)
25 - Laccase mediator system obtained from a marine spore exhibits decolorization potential in harsh environmental conditions (چکیده)
26 - مطالعه کیفی منابع آب زیرزمینی دشت زراعی چناران جهت مصارف کشاورزی (چکیده)
27 - ارزیابی ویژگی‌های ساختاری وعملکردی مجموعه پروتئینی Xpt به منظور توسعه‌ روش‌های مولکولی در طراحی نسل جدید آفت کش ها (چکیده)
28 - Exploring the bioactive compounds from endophytic bacteria of a medicinal plant: Ephedra foliata (Ephedrales: Ephedraceae) (چکیده)
29 - Assessment of groundwater quality for drinking and industrial usage in Chenaran plain in North East of Iran (چکیده)
30 - القای تشکیل بیوفیلم Candida albinans به دنبال برهمکنش با باکتری های موجود در عفونت های پلی میکروبیال (چکیده)
31 - ارزیابی اثر القا کننده های غیر زیستی دما و pH بر تولید متابولیت های ثانویه باکتری اندوفیت Bacillus sp A4 (چکیده)
32 - کاهش تشکیل بیوفیلم Helicobacter pylori توسط باکتری پروبیوتیک Bifidobacterium bifidum (چکیده)
33 - A New Method for Decolorization Study of Trypan Blue and Methylene Blue by Bacterial Laccase: Nonlinear Optic (چکیده)
34 - بررسی های‌ زیست محاسباتی‌ ویژگی های‌ ساختاری‌ و‌ عملکردی‌ پروتئین های‌ Cry با‌ هدف‌ کنترل‌ زیستی‌ مالاریا (چکیده)
35 - Decolorization of indigo carmine by the immobilized spore laccase systems (چکیده)
36 - Evaluation of entrapment approach for spore laccase immobilization (چکیده)
37 - Evaluating the effect of heat-killed pathogens on antimicrobial compounds production in Streptomyces sp.AC117 (چکیده)
38 - Eliciting the antimicrobial compounds production in Streptomyces sp.AC117 by different inoculation amount of heat-killed Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
39 - Three novelBacillusstrains from a traditional lacto-fermented pickle as potential probiotics (چکیده)
40 - Z-Scan and Absorption Study of Crocin and Rhodamine B Decolorization by Bacterial Laccase (چکیده)
41 - Bacterial diversity in south coast of Caspian Sea: Culture-dependent and culture-independent survey (چکیده)
42 - A novel red pigment from marine Arthrobacter sp. G20 with specific anticancer activity (چکیده)
43 - Comparison of a genetically engineered strain with a naturally occurring bacterium in biosynthesis of platinum nanoparticles (چکیده)
44 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی در باکتری های اندوفیت جدا شده از دو گیاه دارویی Ephedra intermedia و Ephedra foliata (چکیده)
45 - ارزیابی تولید آنزیم های هیدرولازی در سویه های باکتری بدست آمده از ساحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
46 - تولید زیستی نانوذرات سلنیوم با استفاده از آرکی های نمکدوست (چکیده)
47 - Extracellular biosynthesis of platinum nanoparticles using Supernatant and cell-free extract of Bacillus safensis MN18 (چکیده)
48 - Biosynthesis of Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) by Bacillus safensis MN18 isolated from the Caspian Sea (چکیده)
49 - Antimicrobial and anticancer effects of the pigments extracted from yeasts isolated from Persian Gulf shrimp( Litopenaeus vannamei) (چکیده)
50 - Evaluation of resistance to telluride potassium salt and potential synthesizing tellurium nanoparticles by some of the salt-loving archaea, marine bacteria and luminescence (چکیده)
51 - Characterization of a bi-functional cellulase produced by a gut bacterial resident of Rosaceae branch borer beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) (چکیده)
52 - The Inhibitory Effects of Static Magnetic Field on Escherichia coli from two Different Sources at Short Exposure Time. (چکیده)
53 - سنتز زیستی نانوذرات اکسیدروی با باکتری دریایی Marinobacter adhaerens (چکیده)
54 - بررسی آنزیم‌های خارج سلولی در سویه‌های سرماپذیر Arthrobacter (چکیده)
55 - تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از آرکیهای نمکدوست (چکیده)
56 - Are Malaria mosquitocidal Cry toxins similar in features and power? In silico responds. (چکیده)
57 - Isolation and Identification of a New Cold and Alkaline Tolerant Antibiotic Producing Streptomyces sp. From Soil (چکیده)
58 - ارزیابی فعالیت ضد لاروی نانوذرات نقره واکسید مس بر روی حشرات آفت Ephestia kuehniella وGalleria mellonella در برهمکنش با باکتری Bacillus sp.A4 (چکیده)
59 - Identification and cloning of highly epitopic regions of Clostridium novyi alpha toxin (چکیده)
60 - مهار رشد لارو آفت های Ephestia kuehniella و Galleria mellonella با استفاده از باکتری های بدست آمده از خاک باغ های آلوده به حشرات آفت (چکیده)
61 - ارزیابی فعالیت اوره ‏آزی در پروکاریوت های نمک‏ دوست جداشده از حوضچه‏ های برداشت نمک چابهار (چکیده)
62 - تنوع آنزیمی آرکی‏ های نمک‏ دوست افراطی جدا شده از حوضچه‏ های برداشت نمک چابهار (چکیده)
63 - Oceanobacillus longus sp. nov., a moderately halophilic bacterium isolated from a salt lake (چکیده)
64 - واکاوی بیوانفورماتیکی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی پروتئین‌های Cry به منظور طراحی سازه‌های ژنتیکی توانا در کنترل زیستی آفات Lepidoptera (چکیده)
65 - ارزیابی توانمندی پروبیوتیکی باکتری های بدست آمده از شوری و ترشی (دو محصول تخمیری گیاهی پرمصرف) در استان خراسان (چکیده)
66 - BIOSYNTHESIS OF ZNO NANOPARTICLES USING LUMINESCENT VIBRIOS (چکیده)
67 - Evaluation of Extremoenzymes in cold tolerant bacteria isolated from Oshtorankuh Mountains (چکیده)
68 - Removal of anthropogenic lead pollutions by a potent Bacillus species AS2 isolated from geogenic contaminated site (چکیده)
69 - Oceanobacillus halophilus sp. nov., a novel moderately halophilic bacterium from a hypersaline lake (چکیده)
70 - Halosiccatus urmianus gen. nov., sp. nov., a haloarchaeon from a salt lake (چکیده)
71 - Survey for extremozymes in halophilic bacterial isolates from Khur and Biabanak Salt Lake (چکیده)
72 - A novel halo-alkali-tolerant and thermotolerant chitinase from Pseudoalteromonas sp. DC14 isolated from the Caspian Sea (چکیده)
73 - ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره اسانسی AchilleawilhelmsiiC.Kochدربرهم کنش با میدان مغناطیسی بر باکتری Staphylococcus aureus (چکیده)
74 - Halovarius luteus gen. nov., sp. nov., an extremely halophilic archaeon from a salt lake (چکیده)
75 - ارزیابی اثرات ضد میکروبی رنگدانه باکتری‌های بومی دریای مازندران (چکیده)
76 - جداسازی باکتری‌های مولد آنزیم لاکاز از دریای خزر (چکیده)
77 - ارزیابی فعالیت سلولازی در باکتری های سلولیتیک بدست آمده با دو روش غربالگری متفاوت قرمز کنگو و لوگل (چکیده)
78 - Remediation of cyanide from the gold mine tailing pond by a novel bacterial co-culture (چکیده)
79 - گوگردزدایی زیستی خاک های الوده به ترکیبات نفتی (چکیده)
80 - Halovivax cerinus sp. nov., an extremely halophilic archaeon from a hypersaline lake (چکیده)
81 - Screening and characterization of amylase producing bacteria in Binalood soils, Iran (چکیده)
82 - بررسی اثر ترکیبات ضدباکتریایی اکتینوباکتریهای جداشده از خاک اکوسیستم های بومی ایران (چکیده)
83 - کاربرد روش سطح پاسخ به منظور بهینه کردن تولید پروتئاز توسط سویه مقاوم به سرمای Rheinheimera (چکیده)
84 - جداسازی باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما تولید کننده پروتئاز از ارتفاعات بینالود (چکیده)
85 - Pseudomonas salegens sp. nov., a halophilic member of the genus Pseudomonas isolated from a wetland (چکیده)
86 - Halovivax limisalsi sp. nov., an extremely halophilic archaeon from a hypersaline mud (چکیده)
87 - Bioinformatics identification, cloning and partial purification of antigenic regions of Clostridium novyi alpha toxin for immunization (چکیده)
88 - Molecular identification of chitinolytic bacteria from Caspian Sea with potential application in biofuel production (چکیده)
89 - جداسازی باکتری های دارای فعالیت سلولازی از دستگاه گوارش لارو سوسک سرشاخه خوار Osphranteria coerulescens (چکیده)
90 - Aliicoccus persicus gen. nov., sp. nov., a halophilic member of the Firmicutes isolated from a hypersaline lake (چکیده)
91 - Oceanobacillus limi sp. nov., a novel moderately halophilic bacterium from a salt lake (چکیده)
92 - بررسی هیدروژئوشیمی و کیفیت منابع آب منطقه تاریک دره، شمال تربت جام (چکیده)
93 - Halorientalis persicus sp. nov., an extremely halophilic archaeon isolated from a salt lake and emended description of the genus Halorientalis (چکیده)
94 - Identification of antigenic regions by using bioinformatics and molecular biology methods (چکیده)
95 - جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای سرمادوست از ارتفاعات بینالود (چکیده)
96 - جداسازی باکتری های مقاوم به سرما از ارتفاعات بینالود (چکیده)
97 - تعیین خصوصیات باکتریهای مقاوم به سرب و تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC) در مناطق آلوده طبیعی و صنعتی استان خراسان رضوی (چکیده)
98 - بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط باکتری های بومی دریاچه خزر (چکیده)
99 - بررسی مناطق با آنتی ژنسیتی بالا در ژن آلفا توکسین باکتری کلستریدیوم نویی تیپ A (چکیده)
100 - جداسازی باکتریهای مقاوم به سیانید از سد باطله معدن طلا با کاربرد حذف زیستی (چکیده)
101 - Marinobacter persicus sp. nov., a moderately halophilic bacterium from a saline lake in Iran (چکیده)
102 - Molecular methods applied for identification the microbial diversity in a hypersaline environment (چکیده)
103 - معرفی اعضای قلمرو آرکی در ایران (چکیده)
104 - Halopenitus malekzadehii sp. nov., a novel extremely halophilic archaeon from a salt lake (چکیده)
105 - Isolation and characterization of the new extremely halophilic archaea (چکیده)
106 - Isolation and characterization of new extremely halophilic prokaryote from the family Halobacteriaceae (چکیده)
107 - Haloaranus kashanensis proposed as new taxon of extremely halophilic archaea (چکیده)
108 - Polyphasic characterization of a new extremely halophilic bacterium isolated from an Iranian hypersaline lake (چکیده)
109 - Effects of fatty acids on the growth of Saccharopolyspora erythraea and erythromycine production (چکیده)
110 - Limimonas halophila جنس و گونه جدید از یک باکتری نمک دوست در خانواده Rhodospirillaceae (چکیده)
111 - تنوع زیستی پروکاریوتی دریاچه نمک آران و بیدگل (چکیده)
112 - بررسی اثر اسیدهای چرب – متیل استر آنها بر تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea (چکیده)
113 - اثر حلال های اسید چرب بر رشدSaccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین (چکیده)
114 - Limimonas halophila gen. nov., sp. nov., an extremely halophilic bacterium in the family Rhodospirillaceae (چکیده)
115 - Haloarchaeobius iranensis gen. nov., sp. nov., an extremely halophilic archaeon isolated from a saline lake (چکیده)
116 - Halopenitus persicus gen. nov., sp. nov., an archaeon from an inland salt lake (چکیده)
117 - Salinibacter iranicus sp. nov. and Salinibacter luteus sp. nov., isolated from a salt lake, and emended descriptions of the genus Salinibacter and of Salinibacter ruber (چکیده)
118 - تعیین شاخص های آلودگی در منابع آب محدوده ی معدن طلای زرمهر (تربت حیدریه) (چکیده)
119 - Halovenus aranensis gen. nov., sp. nov., a novel extremely halophilic archaeon fromAran-Bidgol salt lake, Iran (چکیده)
120 - Diversity of hydrolytic enzymes in haloarchaeal strains isolated from salt lake (چکیده)
121 - Suitable Nonionic Surfactants for the Erythromycin production by Saccharopolyspora erythraea (چکیده)
122 - بررسی اثر فاکتورهای مختلف بر تولید دکستران توسط یک سویه بومی پر تولید Leuconostoc mesentroides (چکیده)
123 - جداسازی سویه های آنتاگونیست بر Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه در گوجه فرنگی (چکیده)
124 - Prokaryotic Diversity in Aran-Bidgol Salt Lake, the Largest Hypersaline Playa in Iran (چکیده)