دومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی , 2017-04-19

Title : ( stem cells and their role in the treatment of breast cancer )

Authors: Fatemeh Khajavi , Hamideh Ghodrati Azadi , Hadi Mohebalian , Mahdieh Zaeemi , Reza Ziaolhagh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082063,
author = {Khajavi, Fatemeh and Ghodrati Azadi, Hamideh and Mohebalian, Hadi and Zaeemi, Mahdieh and رضا ضیاالحق},
title = {stem cells and their role in the treatment of breast cancer},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی},
year = {2017},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T stem cells and their role in the treatment of breast cancer
%A Khajavi, Fatemeh
%A Ghodrati Azadi, Hamideh
%A Mohebalian, Hadi
%A Zaeemi, Mahdieh
%A رضا ضیاالحق
%J دومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
%D 2017

[Download]