بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahdieh Zaeemi


موارد یافت شده: 61

1 - Ameliorative effects of crocin against electromagnetic field-induced oxidative stress and liver and kidney injuries in mice (چکیده)
2 - Effects of cold stress on growth performance, carcass traits and tibia attributes in broiler chickens with thiram‐induced dyschondroplasia (چکیده)
3 - Age‐related changes in thyroid hormones, some serum oxidative biomarkers and trace elements and their relationships in healthy Saanen goat kids during the first three month of age (چکیده)
4 - Comparison of iron chelators used alone or in combination with phlebotomy in common mynahs (Acridotheres tristis) with experimental iron storage disease (چکیده)
5 - Protein Electrophoresis of Serum and Heparinized Plasma in the Common Mynah (Acridotheres tristis) (چکیده)
6 - stem cells and their role in the treatment of breast cancer (چکیده)
7 - Preliminary study of Cytauxzoon felis infection in outdoor cats in Mashhad, Iran (چکیده)
8 - بررسی تغییرات برخی از شاخص های بیوشیمیایی سرم در گربه های آلوده به انگل توکسوکارا کاتی (چکیده)
9 - بیومارکرهای تشخیص آسیب عضلات اسکلتی و میوکارد در دامهای کوچک (چکیده)
10 - تشخیص آزمایشگاهی اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در سگ و گربه (چکیده)
11 - یافته های آزمایشگاهی پانکراتیت حاد در سگ و گربه (چکیده)
12 - تأثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرایی نر (چکیده)
13 - گزارش یک مورد نادر از تومور قابل انتقال مقاربتی (TVT) در ناحیه پروکسیمال و مدیال مفصل کارپ سگ (چکیده)
14 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق (چکیده)
15 - Plasma biochemical and lipid panel reference intervals in common mynah -Acridotheres tristis- (چکیده)
16 - بررسی تاثیر عصاره گیاه Bacopa monnieri بر آپوپتوز رده سلولی k-562 در محیط In-vitro (چکیده)
17 - The response of irisin serum levels to eight weeks aerobic training with moderate intensity in obese male Wistar rats (چکیده)
18 - Effects of resistance training and testosterone enanthate injections in low and high doses on hematological parameters in male Wistar rats (چکیده)
19 - The hematological profile changes in Saanen goat kids from birth to 3 months of age (چکیده)
20 - Effects of testosterone enanthate and resistance training on myocardium in Wistar rats; clinical and anatomical pathology (چکیده)
21 - Effects of testosterone enanthate treatment in conjunction with resistance training on thyroid hormones and lipid profile in male Wistar rats (چکیده)
22 - cancer stem cell as one of the most important causes of cancer metastasis (چکیده)
23 - stem cells and their role in the treatment of breast cancer (چکیده)
24 - normal stem cells and cancer stem cells as a target for cancer treatment (چکیده)
25 - Age related change in thyroid hormones in Saanen goat kids during the first three months of age (چکیده)
26 - Evaluation of serum oxidative markers in Saanen goat kids during the first three months of age (چکیده)
27 - The evaluation of antidiabetic effect of nurtured spirulina platensis extract on streptozotocin induced diabets male albino wistar rats (چکیده)
28 - Outcomes of testosterone enanthate on kidney of male Wistar rats subjected to resistance training (چکیده)
29 - Evaluation of serum biochemical profile in Turkoman horses and donkeys infected with Theileria equi (چکیده)
30 - Molecoular identification and successful treatment of Chlamydophila psittaci (genotype B) in a clinically affected Congo African grey parrot (Psittacus erithacus erithacus) (چکیده)
31 - Spirulina platensis Protects the liver Against the Oxidative Imbalance Promoted by Type 2 Diabetes in wistar rats (چکیده)
32 - Role of Spirulina platensis in the control of oxidative stress in the heart of DM2 rats (چکیده)
33 - Evaluation of the antioxidant activities of Spirulina platensis in kidney of streptozotocin (STZ) induced diabetic rats (چکیده)
34 - Spirulina platensis and metformin improve antioxidant status in the brain of streptozotocin (STZ) induced diabetic rats (چکیده)
35 - ارزیابی برخی از شاخص‎های بیوشیمیایی آسیب میوکارد قلب در سگ های مبتلا به لشمانیوز و ارتباط آن با تغییرات هماتولوژی (چکیده)
36 - ارزیابی تغییرات شاخص‎های الکتروکاردیوگرام در سگ های مبتلا به لیشمانیوز (چکیده)
37 - Age related changes in serum biochemical profile of Saanen goat kids during the first three months of life (چکیده)
38 - Molecular identification of genotype B, a new genotype ofChlamydophilapsittaci in an African grey parrot(Psittacuserithacus) (چکیده)
39 - مطالعه مقذماتی تاثیر کنسانتره اسپیرولینا پلتنسیس (Spirulina platensis ) پرورش یافته ایرانی بر پروفایل لیپیذی رت های نر دیابتی شذه با استرپتوزوتوسین (چکیده)
40 - ارزیابی اثر ضد دیابتی کنسانتره اسپیرولینای پرورش یافته ایرانی در موش های صحرایی نر دیابتی شده با تزریق استرپتوزوسین (چکیده)
41 - Osteoarthritis and systemic infection caused by Candida Albicans in a common Mynah (Acridotheres tristis) (چکیده)
42 - اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر (چکیده)
43 - A comparative study on clinical pathology changes in experimentally infected sheep with active and arrested larvae of Haemonchus contortus (چکیده)
44 - بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی کلیه رتهای نر در اثر تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی (چکیده)
45 - تاثیر تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر عضله اسکلتی و قلب در رتهای نر (چکیده)
46 - Age related change in hematological profile in saanen goat kids (چکیده)
47 - The effects of resistance training and testosterone enanthate injections on thyroid function (چکیده)
48 - Comparison of a Point-of-Care Glucometer and a Laboratory Autoanalyzer for Measurement of Blood Glucose Concentrations in Domestic Pigeons (Columba livia domestica) (چکیده)
49 - تاثیر تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر بیومارکرهای عضله قلب در رت های نر (چکیده)
50 - ارزیابی تغییرات فراسنجه های بیوشیمیایی سرم متعاقب بیهوشی درمانگاهی با پروپوفول در سگ (چکیده)
51 - A case report of typical leishmaniasis in dog (چکیده)
52 - The first detection of Cytauxzoon felis in a wild cat (Felis silvestris) in Iran (چکیده)
53 - Osteoarthrirtis and systemic infection caused by Candida albicans in a Mynah (Acridotherestristis (چکیده)
54 - Serum lipid profile changes following clinical propofol anesthesia in dogs (چکیده)
55 - The first report of cytauxzoon felis infection of a wild cat (Felis silvestris) in Iran (چکیده)
56 - Evaluation of serum pancreatic enzyme changes induced by propofol anesthesia in dogs (چکیده)
57 - Study of propofol effect on biochemical indices of liver and kidney in dogs (چکیده)
58 - Measurement of Pigeon Blood Glucose Concentration with Accu-Chek active Glucometer in Comparison with Standard Methods (Autoanalyzer Biotecnica Targa, 3000) (چکیده)
59 - گزارش بالینی استئوسارکومای فیبروبلاستیک استخوان پیشانی در یک قلاده سگ نژاد کوچک (چکیده)
60 - A case report of atypical borreliosis in Dog (چکیده)
61 - Identification of different Theileria species (Theileria lestoquardi, Theileria ovis, and Theileria annulata) in naturally infected sheep using nested PCR–RFLP (چکیده)