بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hadi Mohebalian


موارد یافت شده: 45

1 - Phenotypic and Genotypic Characterization of Colistin Resistance in Escherichia coli Isolated from Bovine Mastitis (چکیده)
2 - Polymeric encapsulated antigens from Echinococcus granulosus as a potential anti tumor agent: A systematic review (چکیده)
3 - Evaluation of cytotoxic effects of cell wall compounds extracted from Candida albicans on K569 cancer line (چکیده)
4 - Inhibiting canser cells with Echinococcus granulosus antigenB (Eg AgB): A systematic review (چکیده)
5 - The Effects of in ovo Injection of Nanocurcumin and Vitamin E on Immune Responses and Growth Performance of Broiler Chickens under Heat Stress (چکیده)
6 - Anti-Tumor Effect of Protoscolex Hydatid Cyst Somatic Antigen on Inhibition Cell Growth of K562 (چکیده)
7 - Prevalence of canine distemper in dogs referred to Veterinary Hospital of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (چکیده)
8 - Inhibition of K562 Cell Growth by Protoscolex Hydatid Cyst Somatic Antigen (چکیده)
9 - Evaluation of the anti-Newcastle disease vaccine serum on dogs with canine distemper (چکیده)
10 - Evaluation of Newcastle disease virus vaccine effectiveness in dogs with neurological signs of canine distemper (چکیده)
11 - Detection of canine distemper virus in cerebrospinal fluid, whole blood and mucosal specimens of dogs with distemper using RT‐PCR and immunochromatographic assays (چکیده)
12 - Anti-Tumor Effect of Marshallagia marshalli Somatic Antigen on Inhibition Cell Growth of K562 (چکیده)
13 - بررسی اثر تعدیل ایمنی آنتی ژن مارشالاژیا مارشالی بر سلول های دندرتیک جهت درمان بیماران آسمی (چکیده)
14 - ٍEvalution of the effects of Hypericum perforatum extract on HIV, IAV.and sars-Cov2 (چکیده)
15 - Effects of Allium sativum on IFN-γ and IL4 concentrations in mice with cystic echinococcosis (چکیده)
16 - stem cells and their role in the treatment of breast cancer (چکیده)
17 - Influence of Eimeria spp. infection and dietary inclusion of arginine on intestine histological parameters, serum amino acid profile and ileal amino acids digestibility in broiler chicks (چکیده)
18 - Effects of in ovo injection of nanocurcumin and vitamin E on antioxidant status, immune responses, intestinal morphology and growth performance of broiler chickens exposed to heat stress (چکیده)
19 - بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی C140 (چکیده)
20 - میزان HMGB1 تولید شده از رده سلولی میکروگلیال BV-2 ملتهب، تحت تاثیر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان (چکیده)
21 - Marshallagia marshalli Antigen Strengthens Dendritic Cell Medi-ated T Lymphocyte Regulation on Asthmatic Patients (چکیده)
22 - The antimicrobial activity of green tea extract against the major food born bacteria (چکیده)
23 - Microglia cell, major player in the central nervous system inflammation (چکیده)
24 - Anti-inflammatory effect of Glycyrrhizin on TNF-α Produced by inflamed microglia cell (BV-2) (چکیده)
25 - The Evaluation of Amount of TGF-β Produced in Supernatant of Co-culturing of DC Pulsed by Somatic Antigenic Extract of Marshallagiamarshalli and Peripheral T Lymphocyte in People Suffering from Asthma (چکیده)
26 - اثرات ضد التهابی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر سلول های میکروگلیال ملتهب شده، از طریق اندازه گیری میزان اینترلوکین-1بتای تولید شده (چکیده)
27 - اثر ضد التهابی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر سلول های عصبی ملتهب شده، از طریق اندازه گیری اینترلوکین6 (چکیده)
28 - بررسی تاثیر عصاره گیاه Bacopa monnieri بر آپوپتوز رده سلولی k-562 در محیط In-vitro (چکیده)
29 - DC based immunotherapy of allergic asthma by using antigen of Marshallagia marshalli (چکیده)
30 - cancer stem cell as one of the most important causes of cancer metastasis (چکیده)
31 - stem cells and their role in the treatment of breast cancer (چکیده)
32 - normal stem cells and cancer stem cells as a target for cancer treatment (چکیده)
33 - بررسی اثر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان ) Glycyrrhiza glabra ) بر میزان نیتریک اکساید تولید شده در سلول های عصبی القا شده با لیپوپلی ساکارید (چکیده)
34 - مروری بر متاستاز و سلول های بنیادی سرطان (چکیده)
35 - بررسی میزان بیان CD44 به عنوان نشانگر سلول های بنیادی سرطانی در نمونه های بافتی مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم با روش ایمونوهیستوشیمی (چکیده)
36 - مروری بر پروبیوتیک ها و نقش آن ها در مقابله با سرطان ها (چکیده)
37 - 161 Pathological study of experimental lead poisoning in sheep (چکیده)
38 - بررسی روش های القای تولید سلولهای دندریتیک در بدن انسان (چکیده)
39 - بررسی روش های تولید سلولهای دندرتیک در محیط آزمایشگاه (چکیده)
40 - Response of T cell induced by dendritic cells pulsed with myelin basic protein (MBP) and matured in the presence of histamine, interferon-β and 2, 3-dimethoxy-1, 4 naphtoquinone (DMNQ) (چکیده)
41 - The effect of IFN beta on denderitic cells polariziation and MBP related autoreactive T cells responses (چکیده)
42 - The effect of Histramine on denderitic cells polariziation and MBP related autoreactive T cells responses (چکیده)
43 - Effect of Cytosolic Extract of Alternaria Alaternata Fungus on Monocyte-Derived Dendritic Cell Phagocytosis Ability and T-Lymphocyte Proliferation in the Presence of Myelin Basic Protein (چکیده)
44 - تاثیر عصاره سیتوزولی قارچ آلترناریا‌ آلترناتا بر بلوغ سلول‌های دندریتیک مشتق از مونوسیت و پلاریزاسیون پاسخ لنفوسیت‌های T در حضور پروتیین بازی میلین (چکیده)
45 - اثر هیستامین بر سلول‌های دندریتیک پالس شده با پروتئین بازی میلین و پاسخ سلول‌های T اتولوگ در شرایط in vitro (چکیده)