نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (13), شماره (1), سال (2021-4) , صفحات (1-14)

عنوان : ( بهینه یابی پارامترهای بریکس، دبی شربت و دما در فرآیند رنگبری شربت شکرخام با ازن )

نویسندگان: مهدی خدنگ نیک فرجام , سیدمحمدعلی رضوی , محمدحسین حدادخداپرست , خلیل بهزاد , مصطفی شهیدی نوقابی , جواد فیضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از بین بردن رنگ شکر از مهمترین اهداف تصفیه خانه های شکر خام می باشد. همچنین رنگ و خاکستر مهمترین تاثیر را روی کیفیت شکر متبلور می گذارند. به منظور تولید محصولی با کیفیت بالا هر سال هزینه های عملیاتی و تجهیزات زیادی برای حذف رنگ و خاکستر در هر کارخانه قند و تصفیه خانه صرف می شود. کیفیت شکر وابسته به کیفیت شربتی است که از آن شکر ساخته می شود، بنابراین فرآیند موثر تصفیه، که توانایی تولید شربت شفاف با مقدار رنگ پایین را دارا باشد، در صنعت قند ضروری است.در این تحقیق تیمارهای بریکس در سه سطح40 ،50 و 60 ،دبی شربت در سه سطح 4 ،6 و 8 لیتر در دقیقه و دما در سه سطح40 ،50 و60 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد و آزمون های درجه خلوص (کوسیان)، pH ،درصد قند انورت، رنگ و خاکستر مطابق با روشهای ICUMSA اندازه گیری شد و بر اساس کارایی هر یک از تیمارها در متغیرهای وابسته و همچنین با توجه به خصوصیات شربت حاصل، بهینه یابی توسط روش سطح پاسخ انجام شد. مدل ارائه شده توسط سطح پاسخ برای پاسخ های رنگ، pH ،قند انورت و کوسیان معنی دار شد و مشخص شد که استفاده از ازن در پارامترهای مهم در صنعت قند شامل کاهش رنگ دارای اثرمثبت می باشد و برروی سایرپارامترها از جمله pH ،قند انورت و کوسیان دارای اثربسیار کمی می باشد و بر روی خاکستر اثر معنی داری نداشت. تیمار بهینه معرفی شده بر اساس مدلسازی عددی، دما c °53 ،شدت جریان (min/lit(٢/4 و بریکس 54 تعیین گردیدو مشخص شد که تفاوت معنی داری بین مقدار بهینه مشخص شده توسط نرم افزارو مقدار تجربی به دست آمدهوجود ندارد(05/0>P (و نقاط بهینه به درستی مشخص شده اند.

کلمات کلیدی

, ازن, شکر خام, رنگبری, ازن زنی, بهینه یابی, سطح پاسخ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084555,
author = {خدنگ نیک فرجام, مهدی and رضوی, سیدمحمدعلی and حدادخداپرست, محمدحسین and بهزاد, خلیل and مصطفی شهیدی نوقابی and جواد فیضی},
title = {بهینه یابی پارامترهای بریکس، دبی شربت و دما در فرآیند رنگبری شربت شکرخام با ازن},
journal = {نوآوری در علوم و فناوری غذایی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {1},
month = {April},
issn = {2423-4966},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {ازن، شکر خام، رنگبری، ازن زنی، بهینه یابی، سطح پاسخ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه یابی پارامترهای بریکس، دبی شربت و دما در فرآیند رنگبری شربت شکرخام با ازن
%A خدنگ نیک فرجام, مهدی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A بهزاد, خلیل
%A مصطفی شهیدی نوقابی
%A جواد فیضی
%J نوآوری در علوم و فناوری غذایی
%@ 2423-4966
%D 2021

[Download]