تحقیقات مهندسی صنایع غذایی, دوره (19), شماره (69), سال (2021-3) , صفحات (77-92)

عنوان : ( مدلسازی ویژگی‌های فیزیکی (ویسکوزیته، دانسیته و رنگ) شیر شتر به‌عنوان تابعی از درصد چربی و دما )

نویسندگان: مرتضی کاشانی نژاد , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، اثر چربی (در دامنه 0.2 تا 5.8 درصد) و دما (در دامنه 5 تا 35 درجه سلسیوس) بر ویسکوزیته، دانسیته، رنگ و افت فشار ناشی از اصطکاک به ازای واحد طول لوله خط جریان شیر شتر بررسی و با استفاده از روش سطح پاسخ (در قالب طرح مرکبمرکزی) مدلسازی شد. نتایج آنالیز داده‌های دانسیته نشان داد که با افزایش میزان چربی، دانسیته نمونه‌ها در همه بازه‌های دمایی مورد آزمون کاهش یافته است. افزایش دما نیز منجر به کاهش دانسیته نمونه‌های حاوی چربی بالا شد، ولی بر نمونه حاوی 0.2 درصد چربی اثر چندانی نداشت. نتایج بررسی ویسکوزیته نشان داد که افزایش دما منجر به کاهش ویسکوزیته نمونه‌های حاوی چربی بالا شد. با افزایش میزان چربی، ویسکوزیته نمونه‌ها افزایش یافت که البته افزایش ویسکوزیته ناشی از افزایش چربی در دماهای پایین بسیار بیشتر بود تا در دماهای بالا. نتایج حاصل از اندازه‌گیری رنگ نیز نشان داد که با افزایش چربی، تنها شاخص *b نمونه‌ها به طور معنی‌دار افزایش یافته است و دما اثر معنی‌داری بر سایر شاخص­های رنگی نداشت. بر اساس نتایج آنالیز واریانس، هیچ یک از اثرهای خطی، درجه دوم و متقابل چربی و دما بر افت فشار ناشی از اصطکاک طول لولهنمونه‌ها معنی‌دار (p> 0.05) نبود.

کلمات کلیدی

افت فشار ناشی از اصطکاک روش سطح پاسخ شاخص‌های رنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085221,
author = {کاشانی نژاد, مرتضی and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {مدلسازی ویژگی‌های فیزیکی (ویسکوزیته، دانسیته و رنگ) شیر شتر به‌عنوان تابعی از درصد چربی و دما},
journal = {تحقیقات مهندسی صنایع غذایی},
year = {2021},
volume = {19},
number = {69},
month = {March},
issn = {2645-4513},
pages = {77--92},
numpages = {15},
keywords = {افت فشار ناشی از اصطکاک روش سطح پاسخ شاخص‌های رنگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی ویژگی‌های فیزیکی (ویسکوزیته، دانسیته و رنگ) شیر شتر به‌عنوان تابعی از درصد چربی و دما
%A کاشانی نژاد, مرتضی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J تحقیقات مهندسی صنایع غذایی
%@ 2645-4513
%D 2021

[Download]