پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2020-12)

عنوان : ( استفاده از روش سطح پاسخ در بهینه سازی خواص مکانیکی و نوری نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی )

نویسندگان: مریم زمانیان , حسن صدرنیا , مهدی خجسته پور , فرشته حسینی , جولز تیبالت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، برای بهبود ویژگی‌های فیلم‌های بر پایه پلی‌وینیل الکل (PVA) از دو نوع نانوذره دی اکسید تیتانیوم (TiO2) (۱و۲ درصد وزنی) و مونت موریلونیت (MMT) (۲و ۴ درصد وزنی) به‌صورت توأم استفاده گردید و سپس تأثیر این دو نانوذره بر خواص مکانیکی (مدول یانگ و مقاومت کششی)، ویژگی‌های رنگ (تفاوت رنگ‌سنجی کل و ضریب سفیدی) و میزان عبور نور در فیلم‌ها توسط روش سطح پاسخ (RSM) مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین مشخصات فیلم‌ها از تکنیک‌های مختلفی نظیر پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. الگوهای پراش X نشان دادند که نانوذرات به‌خوبی در ماتریس پلیمر پخش شده‌اند و ریز ساختار فیلم‌های PVA/TiO2 و PVA/MMT از نوع لایه‌لایه می‌باشد. همچنین میکروگراف‌های SEM توزیع خوبی از نانوذرات را در غلظت کم نشان دادند در حالی که در غلظت های بالا تجمع نانوذرات مشاهده شد. در این پژوهش اثر خطی نانوذرات MMT و اثر متقابل TiO2 و MMT بر مقاومت کششی معنی‌دار بود (۰۵/۰>P) در حالی که اثر خطی، درجه دوم و اثر متقابل هر دو نانوذره بر مدول یانگ معنی‌دار بود (۰۱/۰>P) و در حالت کلی مقادیر بهینه TiO2 و MMT به‌ترتیب ۱% و ۴% برای خواص مکانیکی به‌دست آمد. همچنین وجود هردو نانوذره در ماتریس پلیمر بر میزان عبور نور از فیلم و ΔE مؤثر و معنی‌دار بود (۰۱/۰>P). با بررسی سفیدی فیلم‌ها فیلم نانوکامپوزیتی با ترکیب ۲% از TiO2 و ۴% از MMT از نظر ظاهری سفیدتر از سایر نمونه‌ها و در حقیقت کدرتر گزارش شد. با بررسی نتایج مختلف آزمایشگاهی و تحلیل آن‌ها با روش سطح پاسخ نمونه بهینه از نظر خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه‌ای با TiO2 ۵/۰% و MMT ۴% پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, نانو کامپوزیت, پلیوینیل الکل, بسته بندی مواد غذایی, دیاکسید تیتانیوم, مونت موریلونیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085419,
author = {زمانیان, مریم and صدرنیا, حسن and خجسته پور, مهدی and فرشته حسینی and جولز تیبالت},
title = {استفاده از روش سطح پاسخ در بهینه سازی خواص مکانیکی و نوری نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2020},
month = {December},
issn = {1735-4161},
keywords = {نانو کامپوزیت، پلیوینیل الکل، بسته بندی مواد غذایی، دیاکسید تیتانیوم، مونت موریلونیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از روش سطح پاسخ در بهینه سازی خواص مکانیکی و نوری نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی
%A زمانیان, مریم
%A صدرنیا, حسن
%A خجسته پور, مهدی
%A فرشته حسینی
%A جولز تیبالت
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2020

[Download]