علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (117), سال (2021-11) , صفحات (171-182)

عنوان : ( تولید بسته‌بندی هوشمند بر پایه صمغ درخت هلو و کورکومین به منظور تشخیص فساد ماهی )

نویسندگان: مصطفی جعفریان , اسماعیل سیدآبادی , محمدحسین سعیدیراد , جلال برادران مطیع , محمد حسین پور زرنق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین فرمولاسیون مطلوب و ساخت بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر با ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مناسب و سپس تولید یک نشانگر زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کورکومین به‌منظور تشخیص فساد ماهی است. به ‌منظور ساخت بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر، تأثیر غلظت‌های مختلف گلیسرول (30، 50 و 70 درصد) بر ویژگی‌های فیزیکومکانیکی فیلم، مورد ارزیابی قرار گرفت. با افزایش غلظت گلیسرول، ضخامت، جذب آب، حلالیت و کشش‌پذیری فیلم افزایش یافت؛ درحالی‌ که چگالی و مقاومت کششی ‌روند کاهشی را نشان داد (p˂0.05). نتایج آزمون میکروبی نشان داد که فیلم حاوی کورکومین دارای خاصیت ضد میکروبی قوی در برابر باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت است (با قطر هاله 1/6 و 8/4 میلی­متر به ترتیب در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی). در ادامه تحقیق، اثر تغییرات رنگ نشانگر بر روی ماهی فاسد شده با استفاده از پارامترهای رنگی مورد بررسی قرار گرفت. به ‌طور کلی مشاهده گردید که فیلم‌های هوشمند و فعال تولید شده تغییرات رنگی قابل ‌توجهی در مواجه با فساد ماهی داشتند.

کلمات کلیدی

بسته‌بندی هوشمند|صمغ درخت هلو|کورکومین|گلیسرول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085853,
author = {مصطفی جعفریان and اسماعیل سیدآبادی and محمدحسین سعیدیراد and برادران مطیع, جلال and محمد حسین پور زرنق},
title = {تولید بسته‌بندی هوشمند بر پایه صمغ درخت هلو و کورکومین به منظور تشخیص فساد ماهی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2021},
volume = {18},
number = {117},
month = {November},
issn = {2008-8787},
pages = {171--182},
numpages = {11},
keywords = {بسته‌بندی هوشمند|صمغ درخت هلو|کورکومین|گلیسرول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید بسته‌بندی هوشمند بر پایه صمغ درخت هلو و کورکومین به منظور تشخیص فساد ماهی
%A مصطفی جعفریان
%A اسماعیل سیدآبادی
%A محمدحسین سعیدیراد
%A برادران مطیع, جلال
%A محمد حسین پور زرنق
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2021

[Download]