هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01

Title : ( بررسی محتوای ترکیبات فنل، فلاونوئید و اسیدهای فنلی در کالوس های القاء شده از برگ کلپوره )

Authors: Zahra Mohammadzadeh , Monireh Cheniany , Leila Samiei ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این پژوهش، توان تولید مشتقات فنلی در کالوس ریزنمونه برگ کلپوره در محیط کشت MS ارزیابی شد. پس از القاء کالوس برروی محیط های کشت دارای هورمون های BAP (0-5/1 میلی گرم درلیتر) و IAA (0-1 میلی گرم درلیتر)، بهترین تیمارهای هورمونی از باب درصدکالزایی، وزن تر و خشک کالوس، مورد ارزیابی محتوای ترکیبات فنل، فلاونوئید، اسیدهای فنلی و توان آنتی اکسیدان برمبنای آزمون FRAP قرار گرفتند. در محیط های کشت منتخب از جهت درصدکالزایی “IAA0.1+BAP1”] و “IAA1+BAP1.5”] و بیشترین وزن تر و خشک “IAA0.1+BAP0.5”]، “IAA1+BAP0.5” و “IAA1+BAP1.5”]؛ بیشترین محتوای فنل، فلاونوئید و اسیدهای فنلی در کالوس القاء شده در تیمارهورمونی “IAA1+BAP1.5” حاصل شد. این در حالی بود که کالوس های محیط کشت“IAA1+BAP0.5”، بیشترین ظرفیت احیاکنندگی یون های آهن را از خود بروز دادند. نتایج حاضر نشان می دهد که تکنیک کالوس کلپوره می تواند شیوه مناسبی برای تولید ترکیبات و مشتقات فنلی در شرایط درشیشه باشد.

Keywords

, کلپوره, کالوس, فنل, فلاونوئید, اسیدهای فنلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086282,
author = {Mohammadzadeh, Zahra and Cheniany, Monireh and Samiei, Leila},
title = {بررسی محتوای ترکیبات فنل، فلاونوئید و اسیدهای فنلی در کالوس های القاء شده از برگ کلپوره},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2021},
location = {گرگان, IRAN},
keywords = {کلپوره، کالوس، فنل، فلاونوئید، اسیدهای فنلی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی محتوای ترکیبات فنل، فلاونوئید و اسیدهای فنلی در کالوس های القاء شده از برگ کلپوره
%A Mohammadzadeh, Zahra
%A Cheniany, Monireh
%A Samiei, Leila
%J هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2021

[Download]