اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی , 2021-11-10

Title : ( مقایسه برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه مرزنجوش در شرایط تیمار با نانو ذره تیتانیوم دی اکسید )

Authors: ameneh asadi , Monireh Cheniany , Mehrdad Lahouti ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این پژوهش تاثیر ذرات نانو تیتانیوم دی اکسید با شیوه اسپری پاشی بر رشد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی ( شامل تغییرات طول و وزن خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای انواع کلروفیل و کاروتنوئید و شاخص پایداری غشاء) دو گونه \\\"مرزنجوش مدیترانه ای\\\" و \\\"مرزنجوش اروپایی\\\" مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان دو ماهه با چهار غلظت 0، 10، 60 و 120 میلی گرم درلیتر ذرات نانو تیتانیوم دی اکسید اسپری پاشی برگی شدند؛ سپس برداشت گیاهان و بررسی صفات (چهارده روز پس از آخرین تیمار) صورت گرفت. نتایج نشان داد که تیمار 60 میلی گرم در لیتر ذرات نانو تیتانیوم دی اکسید در هر دو گونه مرزنجوش، بیشترین اثر مثبت را بر طول و وزن خشک بخش هوایی، وزن خشک ریشه ها، محتوا کلروفیل a، کلروفیل کل و کاروتنوئیدها داشت. نکته قابل توجه آن که، اسپری پاشی برگی مرزنجوش اروپایی با غلظت 120 میلی گرم در لیتر ذرات نانو، موجب بیشینه مجموع طول ریشه ها و محتوای کلروفیل b گردید. تغییرات شاخص پایداری غشاء در هر دو گونه مرزنجوش، با روند کاهشی در زمان تیمار با غلظت های مختلف ذرات نانو همراه بود. مجموع نتایج بیانگر برهمکنش گونه و ذرات نانو تیتانیوم دی اکسید بر صفات موفوفیزولوژیکی و رشد مرزنجوش می باشد.

Keywords

, اسپری پاشی برگی, ذرات نانو, رشد, مرزنجوش اروپایی, مرزنجوش مدیترانه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087233,
author = {Asadi, Ameneh and Cheniany, Monireh and Lahouti, Mehrdad},
title = {مقایسه برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه مرزنجوش در شرایط تیمار با نانو ذره تیتانیوم دی اکسید},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی},
year = {2021},
location = {جیرفت, IRAN},
keywords = {اسپری پاشی برگی، ذرات نانو، رشد، مرزنجوش اروپایی، مرزنجوش مدیترانه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه مرزنجوش در شرایط تیمار با نانو ذره تیتانیوم دی اکسید
%A Asadi, Ameneh
%A Cheniany, Monireh
%A Lahouti, Mehrdad
%J اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
%D 2021

[Download]