علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (120), سال (2021-12) , صفحات (379-387)

عنوان : ( Identification of gamma aminobutyric acid produced by Lactobacillus brevis PML1 by Thin layer chromatography method in culture medium containing monosodium glutamate (MSG) )

نویسندگان: عاطفه غفوریان نسب , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , محبوبه سرابی جماب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اما آمینوبوتیریک اسید)گابا(یک ترکیب زیست فعال غیر پروتئینی است که در مهار بسیاری از بیماریها ازجمله آلزایمر، فشارخون، استرس و...میتواند مؤثر واقع شود.محرک اصلی برای تولید گابا، آنزیم گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز(GAD)است کهاین آنزیم در باکتریهای اسیدلاکتیک، فعالیت بالایی دارد.همچنین حضور مونوسدیم گلوتامات(MSG)، میتواند برای این آنزیم بهعنوان سوبسترا عمل کرده و فعالیت آن را تشدید نماید.در این پژوهشپتانسیل تولید گاما آمینوبوتیریک اسید توسط باکتریLactobacillus brevis PML1در محیط کشتMRSبررسی شد.بهمنظور بهینهسازی فرآیند تخمیر، محیط کشت حاویMSG)1،3و5درصد(در زمانهای24،48و72 ساعت موردبررسی قرار گرفت و پس از تخمیر، جهت شناسایی گابا تولیدشده توسط باکتری از روش کروماتوگرافی لایهنازک استفاده شد.برای کمی سازیباندهای موجود در کروماتوگرافی لایهنازک، روش اسپکتروفوتومتری موردبررسی قرار گرفت.نتایج بررسیها در سطح معنیداری95درصد نشان داد تیمار بهینه شامل محیط کشت حاوی5درصد مونوسدیم گلوتامات و زمان72ساعت در دمای C°37بوده و در این شرایط میزان تولید گابا تقرًیباppm300گزارش شد؛ بنابراینسویه موردنظر نهتنها در شرایط معمولی)نمونه کنترل(پتانسیل تولید گاما آمینوبوتیریک اسید را دارد بلکه با افزودن درصدهای مختلف مونوسدیم گلوتامات به محیط کشت نیز میتوان مقدار این تولید را افزایش داد

کلمات کلیدی

, گما آمینوبوتیریک اسید, Lactobacillus brevis, MSG, کروماتوگرافی لایه نازک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087956,
author = {غفوریان نسب, عاطفه and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فریده and محبوبه سرابی جماب},
title = {Identification of gamma aminobutyric acid produced by Lactobacillus brevis PML1 by Thin layer chromatography method in culture medium containing monosodium glutamate (MSG)},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2021},
volume = {18},
number = {120},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {379--387},
numpages = {8},
keywords = {گما آمینوبوتیریک اسید، Lactobacillus brevis، MSG، کروماتوگرافی لایه نازک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Identification of gamma aminobutyric acid produced by Lactobacillus brevis PML1 by Thin layer chromatography method in culture medium containing monosodium glutamate (MSG)
%A غفوریان نسب, عاطفه
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A محبوبه سرابی جماب
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2021

[Download]