هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2021-10-18

Title : ( اثر عنصر روی در حضور ورمی کمپوست و کود دامی بر رشد و جذب روی در گیاه گندم )

Authors: Mahla Dehghani ashkezari , Reza Khorassani , Amir Fotovat ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به منظور بررسی تأثیر کاربرد کودهای آلی و سولفات روی بر وزن اندام خشک هوایی، غلظت و جذب روی توسط گیاه گندم، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با دو فاکتور شامل کود آلی (ورمی کمپوست و گاوی) و سولفات روی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از ورمی کمپوست و سولفات روی هرکدام به تنهایی سبب افزایش معنی‌دار مقدار وزن خشک اندام هوایی و غلظت روی گیاه گندم شد. همچنین استفاده از سولفات روی همراه با کود گاوی و استفاده از ورمی کمپوست به تنهایی جذب عنصر روی را افزایش داد. با توجه به نتایج مشخص می شود که کودهای آلی به ویژه ورمی کمپوست توانایی جبران بخشی از نیاز کودی گیاه گندم را دارند و استفاده از کودهای آلی درجهت افزایش عملکرد گندم به عنوان یک محصول استراتژیک مفید می باشد.

Keywords

, غلظت روی درگیاه , کود روی , کود آلی, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088926,
author = {Dehghani Ashkezari, Mahla and Khorassani, Reza and Fotovat, Amir},
title = {اثر عنصر روی در حضور ورمی کمپوست و کود دامی بر رشد و جذب روی در گیاه گندم},
booktitle = {هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه},
year = {2021},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {غلظت روی درگیاه ،کود روی ، کود آلی، گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عنصر روی در حضور ورمی کمپوست و کود دامی بر رشد و جذب روی در گیاه گندم
%A Dehghani Ashkezari, Mahla
%A Khorassani, Reza
%A Fotovat, Amir
%J هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
%D 2021

[Download]