Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, Volume (76), No (4), Year (2021-12) , Pages (459-466)

Title : ( نقش گیرنده‌هایMC3 و MC4 ملانوکورتینی در تنظیم اخذ غذا و آب جوجه‌های گوشتی )

Authors: Shiba Yousefvand , Farshid Hamidi , Morteza Zendehdel ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده زمینۀ مطالعه: در طی اصلاح نژادهای متعددی که بر روی جوجه‌ها صورت گرفته است، تغییرات متعددی در عملکرد مسیرهای نورونی و تراکم گیرنده‌های درگیر در کنترل اخذ غذا و اشتها بوجود آمده است. سیستم ملانوکورتینی و گیرنده‌های آن در تنظیم مرکزی رفتارهای تغذیه‌ای و تعادل انرژی نقش دارند. به‌همین دلیل برای بررسی نقش این سیستم در کنترل مرکزی اخذ غذا و آب در پرندگان، مطالعه حاضر طراحی شده است. هدف: بررسی نقش گیرنده‌های MCR3 و MCR4 در کنترل اخذ آب و غذا در پرندگان. روش‎کار: مطالعه حاضر بر روی 48 قطعه جوجه خروس نژاد گوشتی سویه راس ۳۰۸، طی دو آزمایش (در هر آزمایش چهار گروه) انجام شد. ابتدا در جوجه‌ها با استفاده از جراحی استریوتاکسی کانول راهنما کاشته شد. سپس در آزمایش اول جوجه‌ها به‌ترتیب در چهار گروه، محلول کنترل و دوزهای 2/0، 2 و 10 نانومول در 5 میکرولیتر از SHU9119 (آنتاگونیست غیر انتخابی گیرنده‌های MCR3 و MCR4) و در آزمایش دوم هم به‌ترتیب در چهار گروه، محلول کنترل و دوزهای 2/0، 2 و 10 نانومول در 5 میکرولیتر از MCL0020 (آنتاگونیست انتخابی گیرنده MCR4) را به‌صورت تزریق داخل بطن مغزی دریافت کردند. سپس میزان اخذ آب و غذای تجمعی در زمان‌های 180 و 150، 120، 90، 60، 30 دقیقه پس از تزریق اندازه‌گیری شد. نتایج: تزریق داخل بطن مغزی SHU9119 و MCL0020 باعث افزایش اخذ غذای تجمعی شده (05/0P<)، ولی اثری روی اخذ آب تجمعی نداشته است (05/0

Keywords

, اخذ غذا , اخذ آب , گیرنده MC3 , گیرنده MC4 , جوجه خروس گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089315,
author = {Yousefvand, Shiba and Hamidi, Farshid and مرتضی زنده دل},
title = {نقش گیرنده‌هایMC3 و MC4 ملانوکورتینی در تنظیم اخذ غذا و آب جوجه‌های گوشتی},
journal = {Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی},
year = {2021},
volume = {76},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-2525},
pages = {459--466},
numpages = {7},
keywords = {اخذ غذا ، اخذ آب ، گیرنده MC3 ، گیرنده MC4 ، جوجه خروس گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش گیرنده‌هایMC3 و MC4 ملانوکورتینی در تنظیم اخذ غذا و آب جوجه‌های گوشتی
%A Yousefvand, Shiba
%A Hamidi, Farshid
%A مرتضی زنده دل
%J Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 2021

[Download]