بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Shiba Yousefvand


موارد یافت شده: 19

1 - Role of various neurotransmitters in central regulation of food intake in Dorsomedial Nucleus of Hypothalamus (چکیده)
2 - Role of Lateral Hypothalamus Area in the Central Regulation of Feeding (چکیده)
3 - نقش گیرنده‌هایMC3 و MC4 ملانوکورتینی در تنظیم اخذ غذا و آب جوجه‌های گوشتی (چکیده)
4 - میانجی های التهابی و ضد التهابی و نقش آن ها در التهاب (چکیده)
5 - The use of penicillin antibiotic to reduce infection and brain inflammation in chicken during the stereotaxic surgery (چکیده)
6 - رابطه بین آسیب لوب پس سری و نابینایی در جراحی استریوتاکسی (چکیده)
7 - The role of dental acrylic in preventing infection and brain inflammation win stereotaxic surgery compared to stitching (چکیده)
8 - The Role of Ventromedial Hypothalamus Receptors in the Central Regulation of Food Intake (چکیده)
9 - بررسی نقش گیرنده‌های نوروپپتید وای در اخذ آب جوجه خروس های گوشتی (چکیده)
10 - The effect of repeated ICV injections on brain inflammation and anxiety (چکیده)
11 - Survey the Effect of Insulin on Modulating Feed Intake Via NPY Receptors in 5-Day-Old Chickens (چکیده)
12 - اثرات انسولین و سوماتوستاتین بر اخذ آب در جوجه های نوزاد (چکیده)
13 - Interaction of neuropeptide Y receptors (NPY1, NPY2 and NPY5) with somatostatin on somatostatin-induced feeding behaviour in neonatal chicken (چکیده)
14 - Hypophagic effects of insulin is mediated via NPY1/NPY2 receptors in broiler cockerels (چکیده)
15 - Increasing the speed and accuracy of stereotaxic surgery with Needle No. 16 and 21in broiler chicks (چکیده)
16 - مقایسه توالی و سرعت تزریق رژیم بیهوشی زایلازین-کتامین در جوجه های گوشتی (چکیده)
17 - اثر تزریق داخل بطن مغزی انسولین بر گلوکز خون در جوجه های گوشتی (چکیده)
18 - نقش هسته قوسی هیپوتالاموس در تنظیم اخذ غذا (مطالعه مروری) (چکیده)
19 - مقایسه دو روش بیهوشی پنتوباربیتال و کتامین در جوجه ها قبل از اعمال میکروسرجری مغز (چکیده)