بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farshid Hamidi


موارد یافت شده: 51

1 - The effect of Iranian snake, Naja naja oxiana venom on the blood glucose concentration and some biochemical parameters of experimental diabetic rats (چکیده)
2 - Role of various neurotransmitters in central regulation of food intake in Dorsomedial Nucleus of Hypothalamus (چکیده)
3 - Role of Lateral Hypothalamus Area in the Central Regulation of Feeding (چکیده)
4 - نقش گیرنده‌هایMC3 و MC4 ملانوکورتینی در تنظیم اخذ غذا و آب جوجه‌های گوشتی (چکیده)
5 - میانجی های التهابی و ضد التهابی و نقش آن ها در التهاب (چکیده)
6 - The use of penicillin antibiotic to reduce infection and brain inflammation in chicken during the stereotaxic surgery (چکیده)
7 - رابطه بین آسیب لوب پس سری و نابینایی در جراحی استریوتاکسی (چکیده)
8 - The role of dental acrylic in preventing infection and brain inflammation win stereotaxic surgery compared to stitching (چکیده)
9 - میزان بیان ژن گیرنده TGFβ3 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب تحت تاثیر خصوصیات فرد دهنده قرار نمی گیرد (چکیده)
10 - بررسی تاثیر فرد دهنده بر میزان بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب (چکیده)
11 - بررسی بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب (چکیده)
12 - بررسی بیان گیرنده TGFβ3در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب‌ (چکیده)
13 - The Role of Ventromedial Hypothalamus Receptors in the Central Regulation of Food Intake (چکیده)
14 - بررسی نقش گیرنده‌های نوروپپتید وای در اخذ آب جوجه خروس های گوشتی (چکیده)
15 - میزان HMGB1 تولید شده از رده سلولی میکروگلیال BV-2 ملتهب، تحت تاثیر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان (چکیده)
16 - Investigation the effects of Iranian snake, Naja naja oxiana venom on the level of blood glucose of experimental diabetic rats (چکیده)
17 - The effect of repeated ICV injections on brain inflammation and anxiety (چکیده)
18 - Role of Paraventricular Nucleus in Regulation of Feeding Behaviour and the Design of Intranuclear Neuronal Pathway Communications (چکیده)
19 - Survey the Effect of Insulin on Modulating Feed Intake Via NPY Receptors in 5-Day-Old Chickens (چکیده)
20 - اثرات انسولین و سوماتوستاتین بر اخذ آب در جوجه های نوزاد (چکیده)
21 - Association of body mass index with serum calcium and phosphate levels (چکیده)
22 - Interaction of neuropeptide Y receptors (NPY1, NPY2 and NPY5) with somatostatin on somatostatin-induced feeding behaviour in neonatal chicken (چکیده)
23 - Hypophagic effects of insulin is mediated via NPY1/NPY2 receptors in broiler cockerels (چکیده)
24 - Microglia cell, major player in the central nervous system inflammation (چکیده)
25 - Anti-inflammatory effect of Glycyrrhizin on TNF-α Produced by inflamed microglia cell (BV-2) (چکیده)
26 - اثرات ضد التهابی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر سلول های میکروگلیال ملتهب شده، از طریق اندازه گیری میزان اینترلوکین-1بتای تولید شده (چکیده)
27 - Increasing the speed and accuracy of stereotaxic surgery with Needle No. 16 and 21in broiler chicks (چکیده)
28 - اثر ضد التهابی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر سلول های عصبی ملتهب شده، از طریق اندازه گیری اینترلوکین6 (چکیده)
29 - Nutrients intake, and serum calcium and phosphorus levels: An evidence‐based study (چکیده)
30 - مقایسه توالی و سرعت تزریق رژیم بیهوشی زایلازین-کتامین در جوجه های گوشتی (چکیده)
31 - اثر تزریق داخل بطن مغزی انسولین بر گلوکز خون در جوجه های گوشتی (چکیده)
32 - نقش هسته قوسی هیپوتالاموس در تنظیم اخذ غذا (مطالعه مروری) (چکیده)
33 - بررسی اثر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان ) Glycyrrhiza glabra ) بر میزان نیتریک اکساید تولید شده در سلول های عصبی القا شده با لیپوپلی ساکارید (چکیده)
34 - Interaction Between Nociceptin/Orphanin FQ and Adrenergic System on Food Intake in Neonatal Chicken (چکیده)
35 - استفاده از گسترش سیمان نگهدارنده کانولا در جراحی استرئوتاکسیک مغز جوجه بجای بخیه پوست (چکیده)
36 - بررسی اثر محرومیت از آب در موفقیت جراحی استرئوتاکسیک مغز در حیوانات آزمایشگاهی (چکیده)
37 - اثر محرومیت غذایی بر زنده مانی جوجه های گوشتی بعد از عمل جراحی مغز استریوتاکسیک (چکیده)
38 - مقایسه دو روش بیهوشی پنتوباربیتال و کتامین در جوجه ها قبل از اعمال میکروسرجری مغز (چکیده)
39 - استفاده از مدل حیوانی جوجه در تحقیقات علوم پایه بجای سایر مدل های حیوانی رایج (چکیده)
40 - Effect of Serum Calcium and Phosphorus Concentration on Obesity (Case study: Mashhad Population) (چکیده)
41 - Effect of smoking on serum calcium and phosphorus concentration in 34-45 years old people in Mashhad (چکیده)
42 - The Effect of Histaminergic System on Nociceptin/Orphanin FQ Induced Food Intake in Chicken (چکیده)
43 - Cribriform carcinoma in a dog (چکیده)
44 - Study of environmental fish carcinogens (چکیده)
45 - Field Trial Evaluation of Kolbin RC (Rotavìrus, Coronavirus/Escherichia coli). Vaccine for Prevention of Neonatal Calf Diarrhea in Dairy Herd (چکیده)
46 - Intracerebroventricular injection of ghrelin produces hypophagia through central serotonergic mechanisms in chicken (چکیده)
47 - The effect of melanocortin (Mc3 and Mc4) antagonists on serotonin-induced food and water intake of broiler coc (چکیده)
48 - Antinociceptive effect of the aqueous extract obtained from Foeniculum vulgare in mice: the role of histamine H1 and H2 receptors (چکیده)
49 - The role of 5-HT2A and 5-HT2C receptors on harmaline induced eating behavior in 24-h food-deprived broiler cockerels (چکیده)
50 - اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس های گوشتی تحت محرومیت غذایی (چکیده)
51 - Field trial evalution of kolbinRC (Rotavirus ,coronavirus/Escherichia coli)vaccine for prevention of neonatal calf diarrhea in dairy herd (چکیده)