فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا), دوره (9), شماره (3), سال (2022-5) , صفحات (255-268)

عنوان : ( استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم )

نویسندگان: علیرضا یوسفی , شهلا خدابخش اقدم , رضا ثقفی , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله با درصد های جایگزینی به ترتیب 096/0 و 106/2 درصد از نشاسته طبیعی گندم تولید شدند. سپس ژل نمونه های نشاسته با غلظت های 8 و 12 درصد و در حجم های 5/7 و 15 میلی لیتر تهیه شده و تحت شرایط هضم در دهان، معده و روده شبیه سازی شده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که حدود 80 درصد از میزان گلوکز رهایش یافته نهایی، در 15 دقیقه ابتدایی هضم نشاسته ها در شرایط روده شبیه سازی شده رهایش یافت. میزان گلوکز رهایش یافته برای نشاسته فسفریله 11-6 درصد و برای نشاسته هیدروکسی پروپیله 19-16 درصد کمتر از نشاسته طبیعی پس از هضم در شرایط روده شبیه سازی شده بود. جهت مدلسازی رهایش گلوکز با روش جدول جستجوی منطق فازی، ورودی های فازی برای هر نوع نشاسته شامل حجم، غلظت و زمان هضم در روده شبیه سازی شده تعیین شد، که به ترتیب به 3، 3، و 13 مجموعه فازی با تابع عضویت مثلثی تقسیم شدند. به علاوه یک خروجی (میزان گلوکز رهایش یافته در شرایط روده شبیه سازی شده) شامل 34 مجموعه فازی طراحی شد. در این پژوهش سیستم استنتاج Mamdani به دلیل سادگی آن مورد استفاده قرار گرفت و همچنین، عملگر T-norm حداقل و تکنیک نافازی کننده درجه کشش مرکزیت بر هر قانون اعمال شد. نتایج مدلسازی با استفاده از جدول جستجوی منطق فازی نشان داد که این روش توانایی بالایی (991/0-951/0 = R2) در تخمین میزان گلوکز رهایش یافته از نشاسته های گندم حین هضم در شرایط روده شبیه سازی شده دارد.

کلمات کلیدی

نشاسته هضم رهایش گلوکز مدلسازی منطق فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089879,
author = {علیرضا یوسفی and شهلا خدابخش اقدم and رضا ثقفی and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم},
journal = {فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا)},
year = {2022},
volume = {9},
number = {3},
month = {May},
issn = {2476-4787},
pages = {255--268},
numpages = {13},
keywords = {نشاسته هضم رهایش گلوکز مدلسازی منطق فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم
%A علیرضا یوسفی
%A شهلا خدابخش اقدم
%A رضا ثقفی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا)
%@ 2476-4787
%D 2022

[Download]