پژوهشهای علوم دامی ایران, Volume (11), No (2), Year (2019-8) , Pages (179-193)

Title : ( کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی )

Authors: mitra mazinani , Abbas Ali Naserian , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به منظور کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه با روش پوششدار کردن وقابلیتاستفاده از آن در جیره نشخوارکنندگان،دوآزمایشبرون تنی و یک آزمایشدورن تنیانجام شد.در آزمایش اول برای بررسی نرخآزادشدننیتروژنازاوره پوشش داردر مقایسه با اوره معمولی و ترکیب اپتیژنتجاری)اورهکند آزادشونده( در6سامانه آبی مختلف و در8نقطه زمانی انکوبه شدند و باقیمانده نیتروژن آنها در بخش جامد مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفت. در آزمایش دوم میزان تولید گاز3نمونه خوراکی )آرد جو، آرد جو+ ملاس و جیره خوراکی فرموله شده برای گاو شیری( که به هر کدام معادل3%از چهار منبع نیتروژنی )اوره معمولی، اورهپوشش دار، اپتی ژن و کلزا( افزوده شده بوددر شرایط برونتنیاندازه گیری شد.در آزمایش سوم تاثیر تیمارها برقابلیت هضم جیره،عملکردوفراسنجههای خونی بز ساننبررسیشد.در این آزمایش،16رأس بز شیریبه چهار تیمارنیتروژنیدرغالبطرح کاملا تصادفییکطرفهاختصاص داده شدند. اختلاف بین میزان نیتروژن باقیمانده تیمارها در تمام زمانها بجز10 دقیقه، معنیداربود.تولید گاز تجمعی )96ساعت(در اثرتیمارهایمختلف نیتروژنی متفاوت بود.مصرف کل خوراک در تیمار اوره پوششدار و اپتیژن بیشتر از شاهد بود. اختلاف قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و خاکستر بین تیمارهای مختلف معنیداری نبود. تولید شیر در تیمار اپتیژن بیشتر از سایر تیمارها و سپس اوره پوشش دار و شاهد بالاترین تولید شیر را داشتند. ترکیبات شیر نیز تحتتاثیر جیره قرار نگرفت. اثر تیمارها روی متابولیتهای کلسترول و اوره خون معنیدار بود. اوره و تری گلیسرید خون در تیمار اپتی ژن بیشتر از سایر تیمارها بود.با توجه به اینکهنرخ رهایش اوره پوشش دار متناسب با نیاز آمونیاکی میکروارگانیزمها است، میتوان از این منبعNPNبعنوان جایگزین بخشی از پروتئین خوراک برای کاهش قیمت جیره و افزایش بهرهوری از قابلیت میکروارگانیسم های شکمبه استفاده کرد.

Keywords

, اپتی ژن, اوره, اورهکند آزاد شونده, تجزیه پذیری شکمبه ای اوره.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093143,
author = {Mazinani, Mitra and Naserian, Abbas Ali and Danesh Mesgaran, Mohsen and Valizadeh, Reza},
title = {کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2019},
volume = {11},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-3106},
pages = {179--193},
numpages = {14},
keywords = {اپتی ژن،اوره، اورهکند آزاد شونده،تجزیه پذیری شکمبه ای اوره.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی
%A Mazinani, Mitra
%A Naserian, Abbas Ali
%A Danesh Mesgaran, Mohsen
%A Valizadeh, Reza
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2019

[Download]