پژوهش های صنایع غذایی, دوره (33), شماره (1), سال (2023-4) , صفحات (49-67)

عنوان : ( بررسی تاثیر پوشش نانوامولسیون کیتوزان حاوی اسانس زوفا بر پدیده ی مالنوزیس در میگوی نگهداری شده در شرایط سرد )

نویسندگان: عباس مهرائی , سعید خان زادی , محمد هاشمی , محمد عزیز زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مطالعاتی: بهینهیابی پوشش نانوامولسیون کیتوزان حاوی اسانس زوفا باع ث بهبود عملکرد این گروه از پوششها میگردد. هدف: در این مطالعه اثرات پوشش نانوامولسیون کیتوزان حاوی اسانس زوفا روی پدیده ی مالنوزیس و ارزیابی رنگ قطعات میگو طی 12 روز در 4 درجه سانتیگراد برر سی شد. روش کار: ابتدا اسانس زوفا به روش تقطیر با آب استخراج شد؛ اجزای تشکیلدهنده اسانس به وسیله MS/GC شناسایی شد. بیشترین ترکیبات آن شامل ایزوپینوکامفن )45/%35 ،)پینوکامفن )%81/11 )و بتا-پاینن )%12/10 )میباشد. این مطالعه شامل دو مرحله ی تهیهی پوشش و مدل سازی غذایی میباشد. پس از تهیه ی نانوامولسیون کیتوزان حاوی اسانس، سایز ذرات و PDI تعیین شد. سپس نمونهها در 10 تیمار آماده و برای ارزیابی رنگ و تعیین میزان مالنوزیس آنالیز شدند. نتایج: در روز 12 کمترین میزان قرمزی و زردی در گروههای نانوامولسیون کیتوزان حاوی اسانس زوفا ) 1 %و %5/0 )در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. میزان روشنایی نمونهها با افزایش زمان نگهداری در تمامی تیماره ا کاهش یافت؛ یکی از دالیل این کاهش به دلیل ظهور لکههای سیاه است. تیمار نانوامولسیون کیتوزان حاوی زوفا %1 ،باالترین امتیاز و تیمارهای کنترل، کیتوزان و کیتوزان سونیکیت - شده پایینترین امتیاز را به لحاظ مالنوزیس تا انتهای دوره در مقایسه با کنترل داشتند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه پوشش نانوامولسیون کیتوزان حاوی اسانس زوفا میتواند باعث حفظ شاخص رنگ در گوشت میگو در مقایسه با گروه کنترل شود و رنگ آن را بهبود بخشد و به عنوان یک ترکیب ضدمالنوزیس جایگزین ترکیبات سنتزی مانند متابی- سولفیت سدیم شود.

کلمات کلیدی

کیتوزان؛ نانوامولسیون؛ اسانس زوفا ؛ مالنوزیس؛ لکهی سیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093679,
author = {مهرائی, عباس and خان زادی, سعید and محمد هاشمی and عزیز زاده, محمد},
title = {بررسی تاثیر پوشش نانوامولسیون کیتوزان حاوی اسانس زوفا بر پدیده ی مالنوزیس در میگوی نگهداری شده در شرایط سرد},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2023},
volume = {33},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-515X},
pages = {49--67},
numpages = {18},
keywords = {کیتوزان؛ نانوامولسیون؛ اسانس زوفا ؛ مالنوزیس؛ لکهی سیاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر پوشش نانوامولسیون کیتوزان حاوی اسانس زوفا بر پدیده ی مالنوزیس در میگوی نگهداری شده در شرایط سرد
%A مهرائی, عباس
%A خان زادی, سعید
%A محمد هاشمی
%A عزیز زاده, محمد
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2023

[Download]