پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (19), شماره (1), سال (2023-5) , صفحات (57-78)

عنوان : ( بررسی رفتار و مدلسازی رهایش کورکومین لیپوزومی بهینه یابی شده تحت شرایط آزمایشگاهی شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش )

نویسندگان: سیده فاطمه موسوی بایگی , آرش کوچکی , بهروز قرآنی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کورکومین به‌عنوان یک ترکیب زیست فعال چربی‌دوست دارای خواص سلامتی‌بخش ویژه‌ای می‌باشد اما پایداری کم و حساسیت بالای آن موجب محدودیت دسترسی زیستی این ماده شده است. هدف از این پژوهش طراحی و توسعه سیستم حامل لیپوزومی جهت ریزپوشانی کورکومین است. درون پوشانی ترکیبات حساس از جمله کورکومین در ساختار لیپوزومی، می تواند روشی موثر بر حفاظت آنها طی شرایط هضم دستگاه گوارشی باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی تاثیر میزان لستین (08/0- 02/0 گرم)، نسبت لستین: کلسترول (4- 5/0)، میزان کورکومین (6- 5/1 میلی‌گرم) و زمان تیمار فراصوت (5- 1 دقیقه) بر تولید لیپوزوم‌های حاوی کورکومین بود. نمونه بهینه با آزمون‌های تعیین اندازه ذرات، توزیع اندازه ذرات، پتانسیل زتا و بازده درون پوشانی به روش تکنیک سطح پاسخ تعیین گردید و سپس ماهیت فیزیکی، ساختار مولکولی و همچنین رفتار رهایش کورکومین درون پوشانی شده در سه شرایط شبیه سازی دهان، معده و روده برای نمونه بهینه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همه متغیرهای مستقل بر اندازه ذرات لیپوزوم دارای اثر معنی‌دار (01/0>p) بود و افزایش نسبت لستین: کلسترول موجب یکنواختی هرچه بیشتر اندازه ذرات گردید. لستین تنها جزء اثرگذار بر پتانسیل ذرات تعیین شد و افزایش زمان امواج فراصوت موجب افزایش بازده درون پوشانی کورکومین در لیپوزوم گردید. نقطه بهینه تهیه لیپوزوم با بالاترین بازده درون پوشانی (0/1± 02/69 درصد) وکمترین اندازه ذرات (09/0± 174/214 نانومتر)، توزیع اندازه ذرات (02/0± 105/0) و پتانسیل زتا (31/0± 541/16- میلی‌ولت) در شرایط میزان لستین 08/0 گرم، نسبت لستین: کلسترول 4:1، میزان کورکومین 16/4 میلی‎‌گرم و تیمار فراصوت 5 دقیقه توسط نرم‌افزار دیزاین اکسپرت معرفی شد. کورکومین در ذرات کروی لیپوزوم بهینه به حالت آمورف بود. پایداری این لیپوزوم‌ها طی زمان تحت تاثیر دما بوده به‌طوری که در مقایسه با دمای 4درجه سانتی‌گراد، کورکومین بیشتری از لیپوزوم در دمای 25 درجه سانتی‌گراد رهایش یافته بود. همچنین رفتار رهایش کورکومین در شرایط دستگاه گوارش اساس مکانسیم انتشار بود.

کلمات کلیدی

, بهینه‌یابی, رفتار رهایش, کورکومین, لیپوزوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094547,
author = {موسوی بایگی, سیده فاطمه and کوچکی, آرش and بهروز قرآنی and محبی, محبت},
title = {بررسی رفتار و مدلسازی رهایش کورکومین لیپوزومی بهینه یابی شده تحت شرایط آزمایشگاهی شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2023},
volume = {19},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-4161},
pages = {57--78},
numpages = {21},
keywords = {بهینه‌یابی، رفتار رهایش، کورکومین، لیپوزوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار و مدلسازی رهایش کورکومین لیپوزومی بهینه یابی شده تحت شرایط آزمایشگاهی شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش
%A موسوی بایگی, سیده فاطمه
%A کوچکی, آرش
%A بهروز قرآنی
%A محبی, محبت
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2023

[Download]