علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (20), شماره (136), سال (2023-6) , صفحات (1-10)

عنوان : ( استفاده از فناوری رزونانس پلاسمون سطحی برای ارزیابی اولیه فعالیت آنتی‌توکسین اگزوپلی‌ساکارید دکستران علیه انتروتوکسین حساس به حرارت اشرشیا کلی )

نویسندگان: مجتبی آذری انپار , فریده طباطبائی یزدی , پاسکال ذقغاو , نادیا اولال , کامبیز جهان‌بین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری اشرشیا کلی انتروتوکسیژنیک با اتصال به مخاط روده و تولید انتروتوکسین‌های حساس به حرارت، متداول‌ترین عامل بیماری باکتریایی ایجاد کننده اسهال است. مطالعه حاضر با هدف روشن کردن برهمکنش دو نوع اگزوپلی‌ساکارید دکستران با وزن‌های مولکولی مختلف ((۹-۱۱ kDa) و (۶۰-۷۶ kDa)) تولید شده از باکتری پروبیوتیک Leuconostoc mesenteroidesبا توکسین حساس به حرارت (زیرواحد B-پنتامر) (LTB) با استفاده از رزونانس پلاسمون سطحی انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده از سینتیک برهمکنش حاصله در دمای K ۲۹۸، هر دو نوع دکستران با وزن مولکولی پایین و بالا، به ترتیب دارای میل ترکیبی بالایی (KA) ( M-1 ۱۰۶ × ۰۷/۱ و M-1 ۱۰۶ × ۹۵/۰) نسبت به توکسین LTB در شرایط برون تنی داشتند. از نقطه نظر ترمودینامیکی مقادیر به دست آمده از معادله وانت هوف، انرژی آزاد گیبس منفی (ΔG<۰)، آنتالپی و آنتروپی نیز هر دو مثبت (ΔH>۰ و ΔS >۰) ارزیابی شدند که به ترتیب نشان‌دهنده‌ی فرآیند اتصال از نوع خود به خودی، گرماگیر و مبتنی بر بی‌نظمی بود. با توجه به این یافته‌ها، فعل و انفعالات آبگریز به همراه پیوندهای هیدروژنی به نظر می‌رسد که نقش مهمی در برهمکنش‌ هر دو نوع دکستران با توکسین LTB می‌توانند ایفا کنند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اگزوپلی‌ساکارید دکستران می‌توانند با توکسین LTB تعامل داشته و تا حدودی خاصیت ضد توکسینی از خود نشان بدهند. به طور کلی، این نتایج می‌تواند بینش بیشتری برای شروع تحقیقات گسترده روی اگزوپلی‌ساکاریدهای با منشا باکتری‌های اسید لاکتیک در برهمکنش با توکسین‌های باکتری‌های پاتوژن مواد غذایی ارائه دهد.

کلمات کلیدی

, دکستران, توکسین حساس به حرارت, رزونانس پلاسمون سطحی, اگزوپلی‌ساکارید, برهمکنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095131,
author = {آذری انپار, مجتبی and طباطبائی یزدی, فریده and پاسکال ذقغاو and نادیا اولال and کامبیز جهان‌بین},
title = {استفاده از فناوری رزونانس پلاسمون سطحی برای ارزیابی اولیه فعالیت آنتی‌توکسین اگزوپلی‌ساکارید دکستران علیه انتروتوکسین حساس به حرارت اشرشیا کلی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2023},
volume = {20},
number = {136},
month = {June},
issn = {2008-8787},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {دکستران، توکسین حساس به حرارت، رزونانس پلاسمون سطحی، اگزوپلی‌ساکارید، برهمکنش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از فناوری رزونانس پلاسمون سطحی برای ارزیابی اولیه فعالیت آنتی‌توکسین اگزوپلی‌ساکارید دکستران علیه انتروتوکسین حساس به حرارت اشرشیا کلی
%A آذری انپار, مجتبی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A پاسکال ذقغاو
%A نادیا اولال
%A کامبیز جهان‌بین
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2023

[Download]