علوم کشاورزی ایران, دوره (32), شماره (3), سال (2001-3) , صفحات (615-624)

عنوان : ( تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا(پاروین) )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , کوشان نایب زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب پنیر شیرین برای جایگزینی سطوح مختلف ماده خشک بدون چربی

کلمات کلیدی

, بستنی سویا, آب پنیر شیرین, شیر پس چرخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201764,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and حبیبی نجفی, محمدباقر and نایب زاده, کوشان},
title = {تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا(پاروین)},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2001},
volume = {32},
number = {3},
month = {March},
issn = {5652-1017},
pages = {615--624},
numpages = {9},
keywords = {بستنی سویا، آب پنیر شیرین، شیر پس چرخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا(پاروین)
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A نایب زاده, کوشان
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2001

[Download]