علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2006-6) , صفحات (189-195)

عنوان : ( بررسی اثر پساب کره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک )

نویسندگان: منیرالسادات شاکری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , شهرام بیرقی طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیر پساب کره بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک مورد بررسی قرار گرفت . به این منظور پساب کره شیرین به میزان 0، 1، 3 و 5 درصد با پودر شیر پس چرخ غنی شد که به ترتیب ماده جامد 10، 11، 13 و 15 درصد داشتند . برای مقایسه پودر شیر پس چرخ بازسازی شده با درصد مواد جامد مشابه (10، 11، 13 و 15 درصد) نیز تهیه گردید و به عنوان ماده اولیه در تولید ماست مورد استفاده قرار گرفت . ماستها با استفاده از کشت استاترماست (استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس) و کشتهای پروبیوتیک شامل بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تولید شدند ...

کلمات کلیدی

, ماست , پروبیوتیک , پساب کره , بیفیدوباکتریوم لاکتیس , لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202337,
author = {شاکری, منیرالسادات and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی and نصیری محلاتی, مهدی and شهرام بیرقی طوسی},
title = {بررسی اثر پساب کره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {2},
month = {June},
issn = {1029-4791},
pages = {189--195},
numpages = {6},
keywords = {ماست ، پروبیوتیک ، پساب کره ، بیفیدوباکتریوم لاکتیس ، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر پساب کره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک
%A شاکری, منیرالسادات
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A شهرام بیرقی طوسی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]