علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2006-1)

عنوان : ( اثر فشار ایزواستاتیک بالا بر فعالیت‌های متابولیکی و ریخت‌شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiae )

نویسندگان: سید علی مرتضوی , عبدالمجید مسکوکی , جواد بارویی , آرش کوچکی , امیر قندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از فشار ایزو استاتیک بالا در تحقیقات بیولوژیک و مواد غذائی در دهه اخی ر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی اثر فشار ایزو استاتیک بر فعالیت متابولیکی مخمر ابتدا سویه خالص تجارتی 125 و 150 ، 100 ، 75 ، 10 و 15 دقیقه تحت فشار های 50 ، را به مدت 5 Saccharomyces cerevisiae مخمر مگاپاسکال قرار داده و یک نمونه نیز به عنوان شاهد و بدون اعمال فشار نگهداری گردید . کلیه نمون هها پس از 24فعالیت آنزیمی و تغییرات ریخت شناسی ، (CFU) 4° از نظر تعداد پرگنه در واحد حجم C ساعت نگهداری در 50 هیچ تأث یری بر مخمر MPa مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج پس از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که فشار نداشته اما فعالیت آنزیمی مخمر تحت اثر فشار های 75 و 100 مگاپاسکال در مدت 10 و 15 دقیقه اعمال فشار به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد . با اینحال تصاویر میکرو گراف الکترونی به روش اسکن میکروسکوپ 100 علیرغم افزایش فعالیت مخمر می باشد . میزان فعالیت آنزیمی مخمر تحت اثر اعمال فشارهای 125 و 150 مگاپاسکال کاهش یافته و تعداد پرگنه در واحد حجم به اندازه حداقل یک چرخه لگاریتمی کاهش نشان می دهد که این اثرات می تواند ناشی از تغییرات شدید 125 و 150 مگاپاسکال باشد .

کلمات کلیدی

, فشار ایزو استاتیک, فعالیت آنزیمی, ریخت شناسی سلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202633,
author = {مرتضوی, سید علی and عبدالمجید مسکوکی and جواد بارویی and کوچکی, آرش and امیر قندی},
title = {اثر فشار ایزواستاتیک بالا بر فعالیت‌های متابولیکی و ریخت‌شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiae},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2006},
month = {January},
issn = {2008-8787},
keywords = {فشار ایزو استاتیک، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی سلول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فشار ایزواستاتیک بالا بر فعالیت‌های متابولیکی و ریخت‌شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiae
%A مرتضوی, سید علی
%A عبدالمجید مسکوکی
%A جواد بارویی
%A کوچکی, آرش
%A امیر قندی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2006

[Download]