علوم غذایی و تغذیه, دوره (2), شماره (2), سال (2006-3)

عنوان : ( بررسی تأثیر دماهای مختلف نگهداری بر خصوصیات شیمیایی ارقام خرما )

نویسندگان: سید علی مرتضوی , رضوی زاده , رضا کاراژیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تأثیر دماهای مختلف نگهداری بر خصوصیات شیمیایی ارقام خرما

کلمات کلیدی

بررسی تأثیر دماهای مختلف نگهداری بر خصوصیات شیمیایی ارقام خرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202681,
author = {مرتضوی, سید علی and رضوی زاده and کاراژیان, رضا},
title = {بررسی تأثیر دماهای مختلف نگهداری بر خصوصیات شیمیایی ارقام خرما},
journal = {علوم غذایی و تغذیه},
year = {2006},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-0123},
keywords = {بررسی تأثیر دماهای مختلف نگهداری بر خصوصیات شیمیایی ارقام خرما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر دماهای مختلف نگهداری بر خصوصیات شیمیایی ارقام خرما
%A مرتضوی, سید علی
%A رضوی زاده
%A کاراژیان, رضا
%J علوم غذایی و تغذیه
%@ 2008-0123
%D 2006

[Download]