علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (3), سال (2006-3) , صفحات (157-163)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شتر )

نویسندگان: حمیدبهادر قدوسی , مهدی نصیری محلاتی , محمدجواد وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تغییرات ظرفیت نگهداری آب ، درجه حرارت و رطوبت در گوشت گاو وشتر در زمان های مختلف پس از کشتار مورد بررسی قرار گرفت . به این منظور تعداد 12 نفر شتر و 12 راس گاو به نسبت مساوی از نظر جنس و به لحاظ نمودن سنین مختلف انتخاب و با روش متداول در مجتمع صنعتی گوشت مشهد کشتار گردیدند .

کلمات کلیدی

, گوشت شتر, گوشت گاو, ظرفیت نگهداری آب, تغییرات پس از کشتار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202707,
author = {قدوسی, حمیدبهادر and نصیری محلاتی, مهدی and وریدی, محمدجواد},
title = {بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شتر},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {3},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {157--163},
numpages = {6},
keywords = {گوشت شتر،گوشت گاو،ظرفیت نگهداری آب،تغییرات پس از کشتار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شتر
%A قدوسی, حمیدبهادر
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A وریدی, محمدجواد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]