دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (12), شماره (1), سال (2005-2) , صفحات (21-31)

عنوان : ( شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA )

نویسندگان: مرتضی خمیری , سید علی مرتضوی , حمیدبهادر قدوسی , احمد درخشان , فخری شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق برای اولین بار بیش از 40 ایزوله باکتریایی مربوط به بیفیدوباکتریوم از مدفوع تعدادی از شهروندان ایرانی جدا و خالص سازی شد. پس از مطالعه خواص فنوتیپی و شناسایی آنها در سطح گونه، 18 ایزوله از آنها بعنوان بیفیدوباکتریوم لانگوم، 10 ایزوله بعنوان بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و یک ایزوله بعنوان بیفیدوباکتریوم کتنولاتوم شناسایی شدند. اما با استفاده از آزمایشات فنوتیپیک برای بقیه ایزوله ها نظر قاطعی جهت قرارگیری در زیرگونه ای مشخص ارائه نشد. بنابراین برای تایید در سطح جنس و نیز برای شناسایی دقیق گونه های باکتریایی جدا شده به یکی از دو روش، استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی Bif164f و Bif601r یا تعیین توالی نوکلئوتیدهای ژن 16SrRNA مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. بکارگیری PCR علاوه بر تایید باکتری هایی که قبلا با استفاده از آزمایشات فنوتیپیک تحت جنس بیفیدوباکتریوم شناسایی شده بودند، مشخص نمود که 8 ایزوله رد شده با آزمایشات فنوتیپیک نیز متعلق به جنس بیفیدوباکتریوم است. در روش تعیین توالی نوکلئوتیدهای ژن 16SrRNA علیرغم قرارگیری 5 ایزوله در زیرگونه بیفیدوباکتریوم لانگوم اختلاف قابل توجهی در تخمیر کربوهیدرات های آنها با اینگونه مشاهده می شود که ممکن است در تخمیر 2 تا 6 کربوهیدرات با آن اختلاف داشته باشند. علاوه بر این تعدادی از ایزوله های تایید شده بعنوان بیفیدوباکتریوم لانگوم قادر به تخمیر ریبوز نبودند. بنابراین باتوجه به نتایج حاصل، سویه های جدیدی از بیفیدوباکتریوم لانگوم در این طرح ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, بیفیدوباکتریوم, سویه های ایرانی, 16SrRNA , PCR, پرایمرهای Bif 164f و Bif 601r, شناسایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202782,
author = {خمیری, مرتضی and مرتضوی, سید علی and قدوسی, حمیدبهادر and احمد درخشان and شهیدی, فخری},
title = {شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی کرمان},
year = {2005},
volume = {12},
number = {1},
month = {February},
issn = {1023-9510},
pages = {21--31},
numpages = {10},
keywords = {بیفیدوباکتریوم، سویه های ایرانی، 16SrRNA ،PCR، پرایمرهای Bif 164f و Bif 601r، شناسایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA
%A خمیری, مرتضی
%A مرتضوی, سید علی
%A قدوسی, حمیدبهادر
%A احمد درخشان
%A شهیدی, فخری
%J دانشگاه علوم پزشکی کرمان
%@ 1023-9510
%D 2005

[Download]