علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2006-12) , صفحات (29-36)

عنوان : ( تأثیر فرایند اولترافیلتراسیون بر شاخصهای تصفیه و رنگبری شربت رقیق چغندرقند )

نویسندگان: مصطفی شهیدی نوقابی , سیدمحمدعلی رضوی , خلیل بهزاد , وحید حکیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بزرگترین دغدغه‌های تولیدکنندگان شکر در طی مراحل تصفیه و رنگبری عصاره خام چغندر قند، حذف هر چه بیشتر ناخالصیهای غیرقندی از شربت و به‌دست آوردن شربت رقیق با درجه خلوص و کیفیت بالاتر است. هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل فرآیند اولترافیلتراسیون (UF) و تاثیر شرایط عملیاتی آن (زمان عملیات، اختلاف فشار و دما) بر بهبود عملکرد تصفیه و رنگبری شربت رقیق بوده است. نتایج بر مبنای داده‌های آزمایشی در شرایط غیر مداوم نیمه صنعتی و با استفاده از غشاء اولترافیلتراسیون با MWCO معادل kDa20 و از جنس پلی‌سولفون آمید به‌دست آمده است. در این تحقیق تاثیر اختلاف فشار در عرض غشاء در سه سطح (1، 2 و 3 بار)، دمای فرآیند در سه سطح (30، 40 و 50 درجه سانتیگراد) و زمان عملیات در سه سطح (15، 30 و 45 دقیقه) بر شاخصهای تصفیه در صنعت قند (درصد مواد جامد محلول، درصد ساکارز، درصد خلوص، سختی، کدورت و رنگ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که با گذشت زمان فرآیند، درصد حذف کدورت و سختی (CaO) در فاز تراوه کاهش می‌یابد، درحالی که درجه خلوص و درصد حذف رنگ با افزایش زمان عملیاتی افزایش می‌یابد. همچنین افزایش دمای فرآیند، درصد حذف کدورت، سختی و رنگ را کاهش داده، ولی درجه خلوص را افزایش می‌دهد. افزایش اختلاف فشار در عرض غشاء نیز باعث بهبود کارایی جداسازی ترکیبات غیر قندی شد .در این تحقیق با در نظر گرفتن جمیع شاخصها به‌طور متوسط؛ کاهش رنگ 62/12%، کاهش کدورت 5/72 %، حذف سختی 2/7 % و افزایش خلوص 72/0 واحد به‌دست آمد.

کلمات کلیدی

, اولترافیلتراسیون, شربت رقیق چغندر, رنگ, کدورت, سختی, درجه خلوص.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203338,
author = {شهیدی نوقابی, مصطفی and رضوی, سیدمحمدعلی and بهزاد, خلیل and حکیم زاده, وحید},
title = {تأثیر فرایند اولترافیلتراسیون بر شاخصهای تصفیه و رنگبری شربت رقیق چغندرقند},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2006},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {29--36},
numpages = {7},
keywords = {اولترافیلتراسیون، شربت رقیق چغندر، رنگ، کدورت، سختی، درجه خلوص.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر فرایند اولترافیلتراسیون بر شاخصهای تصفیه و رنگبری شربت رقیق چغندرقند
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A بهزاد, خلیل
%A حکیم زاده, وحید
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2006

[Download]