پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (65-72)

عنوان : ( بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری )

نویسندگان: بهزاد ناصحی , سید علی مرتضوی , سیدمحمدعلی رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری

کلمات کلیدی

, نان, انتالپی, بیاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203482,
author = {ناصحی, بهزاد and مرتضوی, سید علی and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2006},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-4161},
pages = {65--72},
numpages = {7},
keywords = {نان، انتالپی، بیاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری
%A ناصحی, بهزاد
%A مرتضوی, سید علی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2006

[Download]