علوم و صنایع کشاورزی, دوره (17), شماره (1), سال (2003-6) , صفحات (53-60)

عنوان : Heat Stability of Major Antioxidant Fraction of Salvia leriifolia leaves ( مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) )

نویسندگان: رضا فرهوش , محمدحسین حدادخداپرست , هاشم پورآذرنگ , محمد رحیمی زاده , سیدمحمد سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاومت حرارتی یا به عبارت دیگر خصوصیات حملی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه سالویا لریفولیا در مقایسه با آنتی اکسیدانهای BHT و آلفا- توکوفرول به دو روش رنسیمت در دماهای 90، 120 و 180 درجه سانتیگراد و اکسیژن فعال (AOM) مورد مطالعه قرار گرفت. خصوصیات حملی تحت عنوان مقاومت ترکیب آنتی اکسیدانی در مقابل تجزیه حرارتی و نیز تبخیر یا تقطیر با بخار آب تعریف می شود. ترتیب نزولی قدرت آنتی اکسیدانی بر طبق روشهای AOM و نیز رنسیمت در C90 عبارت از BHT ، آنتی اکسیدان سالویا و آلفا- توکوفرول بود. دو آنتی اکسیدان سالویا و BHT درC120 فاقد هرگونه تفاوت معنی داری با یکدیگر بوده، متفاوت از آلفا- توکوفرول عمل کردند. بیشترین قدرت آنتی اکسیدانی در C180 به آلفا- توکوفرول تعلق داشت و پس از آن آنتی اکسیدانهای سالویا و BHT قرار گرفتند که با نمونه شاهد تفاوت معنی داری نداشتند. نمودار تغییرات دوره القای نمونه روغن در حضور آنتی اکسیدانهای مختلف در مقابل درجه حرارت ترسیم و دو کمیت ضریب استاندارد و دوره القا درC20 (t20) از روی منحنی برازشی حاصل محاسبه شدند. از تقسیم t20 آنتی اکسیدانهای مختلف بر t20 نمونه شاهد، کمیتی تحت عنوان فاکتور حمایتی درC20 (Pf20) به دست آمد. دو کمیت ضریب استاندارد و Pf20 به ترتیب برای نشان دادن خصوصیات حملی و قدرت آنتی اکسیدانی آنتی اکسیدانهای مختلف تبیین شدند. بیشترین میزان Pf20 به BHT و سپس آنتی اکسیدان سالویا و آلفا- توکوفرول تعلق داشت (به ترتیب 27/1، 19/1 و 01/1). ترتیب نزولی خصوصیات حملی عبارت از آلفا- توکوفرول، آنتی اکسیدان سالویا و BHT بود (ضرایب استاندارد به ترتیب 5229/0، 5216/0 و 5205/0).

کلمات کلیدی

مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:242,
author = {فرهوش, رضا and حدادخداپرست, محمدحسین and پورآذرنگ, هاشم and رحیمی زاده, محمد and سیدی, سیدمحمد},
title = {Heat Stability of Major Antioxidant Fraction of Salvia leriifolia leaves},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
volume = {17},
number = {1},
month = {June},
issn = {1029-4791},
pages = {53--60},
numpages = {7},
keywords = {مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Heat Stability of Major Antioxidant Fraction of Salvia leriifolia leaves
%A فرهوش, رضا
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A پورآذرنگ, هاشم
%A رحیمی زاده, محمد
%A سیدی, سیدمحمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]