کتابهای دکتر سیدحسین سیدموسوی

فارسی

  1. درآمدی بر عرفان عملی در اسلام, تالیف, سال (بهمن ۱۳۸۷)
  2. مقدمه شرح قیصری بر فصوص الحکم, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۸۷)
  3. مقدمه ای بر نفس و جنبه های روانشناختی آن از دیدگاه اسلام و دانشمندان اسلامی, تالیف, سال (آذر ۱۳۸۹)
  4. گامی به سوی معارف اسلامی, تالیف, سال (خرداد ۱۳۷۸)
  5. درآمدی بر عرفان عملی در اسلام, تالیف, سال (اسفند ۱۳۹۴)
  6. مقدمه شرح قیصری بر فصوص الحکم, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۹۴)
  7. اسرار الصنایع, , سال (اسفند ۱۴۰۱)

عربی

  1. بخش طبیعیات از کتاب تلویحات, تصحیح, سال (تیر ۱۳۸۰)