کتابهای دکتر محمد خواجه حسینی صالح اباد

فارسی

  1. زراعت نوین, تالیف, سال (آبان ۱۳۸۷)
  2. تکامل گیاهان زراعی (نگاهی تاریخی به اهلی سازی گیاهان توسط بشر), ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۳)
  3. اسلام و محیط زیست, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۳)
  4. زراعت کم آب در ایران: راهبردها و کاربردها, تدوین و گردآوری, سال (دی ۱۳۹۵)
  5. زراعت نوین, تدوین و گردآوری, سال (مهر ۱۳۷۸)
  6. زیست شناسی بذر و عملکرد گیاهان زراعی دانه ای, بررسی و نقد, سال (فروردین ۱۳۹۹)
  7. اگرواکولوژی مناطق خشک- دفتر اول: بوم شناخت غذا, تالیف, سال (فروردین ۱۴۰۲)
  8. اگرواکولوژی مناطق خشک- دفتر دوم: مدیریت منابع و بوم نظامهای تولید, تالیف, سال (اسفند ۱۴۰۱)
  9. اگرواکولوژی مناطق خشک- دفتر سوم: راهبردهای بوم سازگار, تالیف, سال (اسفند ۱۴۰۱)