کتابهای دکتر پرویز رضوانی مقدم

فارسی

 1. اکوفیزیولوژی گیاهی جلد 1, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۸۴)
 2. روش های اندازه گیری تنوع زیستی, ویراستاری علمی, سال (فروردین ۱۳۸۸)
 3. روش های تحقیق آزمایشگاهی و مزرعه ای در اگرواکولوژی, ویراستاری علمی, سال (شهریور ۱۳۸۹)
 4. اثر تغییر اقلیم جهانی بر تولیدات کشاورزی, ترجمه, سال (آبان ۱۳۸۱)
 5. اکوفیزیولوژی گیاهی جلد 2, ترجمه, سال (مرداد ۱۳۸۴)
 6. تنوع زیستی کشاورزی, ترجمه, سال (آذر ۱۳۸۴)
 7. اگرواکولوژی, ترجمه, سال (آذر ۱۳۸۰)
 8. اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک), ویراستاری علمی, سال (آذر ۱۳۸۴)
 9. اثر تغییر اقلیم بر بوم نظام های کشاورزی, ویراستاری علمی, سال (دی ۱۳۸۹)
 10. نگرشی نوین بر جنبه های بوم شناختی فیزیولوژیک گیاهان زراعی, ویراستاری علمی, سال (دی ۱۳۹۰)
 11. روش های اندازه گیری تنوع زیستی, ویراستاری علمی, سال (اسفند ۱۳۹۱)
 12. اثر تغییر اقلیم کشاورزی بر تولیدات جهانی, ترجمه, سال (دی ۱۳۸۱)
 13. اصول و مبانی ترسیب کربن, تالیف, سال (مرداد ۱۳۹۴)
 14. انگل های تیره گل جالیز، ساز و کارهای انگلی و رهیافت های کنترلی, ویراستاری علمی, سال (دی ۱۳۹۸)
 15. اگرواکولوژی در سپهر پساتوسعه: اکولوژی سیاسی کشاورزی, ویراستاری علمی, سال (شهریور ۱۴۰۰)
 16. تنوع زیستی کشاورزی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد., ترجمه, سال (فروردین ۱۳۹۰)
 17. اگرواکولوژی مناطق خشک-دفتر سوم: راهبردهای بوم سازگار, تالیف, سال (آذر ۱۴۰۱)
 18. اکولوژی میکروبی در اکوسیستم‌های زراعی پایدار, ویراستاری علمی, سال (آذر ۱۴۰۱)
 19. اکوفیزیولوژی گیاهی جلد, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۹۳)

انگلیسی

 1. Sheep production in hot and arid zones, تدوین و گردآوری, Year (2000-11-21)
 2. Cash Crop Halophytes, Recent Studies, تالیف, Year (2003-11-21)
 3. Saffron: Science, Technology and Health Chapter 8, تالیف, Year (2020-01-16)