بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: اندازه‌گیری


موارد یافت شده: 8

1 - مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق یک و دو شهرمشهد (چکیده)
2 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری داده‌های محیطی خاک به ویژه رطوبت، دما و شوری با نام تجاری REC-P55 (چکیده)
3 - Common failures in wheel and rail and different methods of measuring their profiles (چکیده)
4 - مروری نظام‌مند بر مدلسازی قابلیت اطمینان نرم افزار (چکیده)
5 - اندازه‌گیری کمّی قابلیت استفاده‌ی مجدد مؤلفه‌های نرم‌افزاری: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها (چکیده)
6 - برآورد کارایی استان‌های تولیدکننده کلزا (آبی) به روش اندازه‌گیری ویژگی پهنی پوششی داده‌ها (چکیده)
7 - اندازه‌گیری کمّی کیفیت در مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها (چکیده)
8 - ارزیابی معادله‌های مختلف تجربی برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شرایط مختلف نبود پارامترهای هواشناسی اندازه‌گیری شده در چند ناحیه آب و هوایی ایران (چکیده)