بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ANFIS


موارد یافت شده: 29

1 - Predicting the relative density and hardness of 3YPSZ/316L composites using adaptive neuro-fuzzy inference system and support vector regression models (چکیده)
2 - Design of an Artificial Intelligence System for Predicting Success of New Product Development and Selecting Proper Market-Product Strategy in the Food Industry (چکیده)
3 - بررسی مقایسه ای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در نهادهای پولی با استفاده از هوش مصنوعی (چکیده)
4 - Modeling of glucose release from native and modified wheat starch gels during in vitro gastrointestinal digestion using artificial intelligence methods (چکیده)
5 - A Comparative Modeling Study of Quince Infrared Drying and Evaluation of Quality Parameters (چکیده)
6 - Evaluation of the ability of some artificial intelligence models for rainfall-runoff simulations in hill slope scale (چکیده)
7 - GA-ANN and ANFIS Models and Salmonella Enteritidis Inactivation by Ultrasound (چکیده)
8 - پیش بینی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی ANFIS و GIS (چکیده)
9 - A novel approach for monitoring and improving the quality of welded joint in GMAW process using adaptive neurofuzzy systems (چکیده)
10 - Application of Artificial Intelligent Modeling for Predicting Activated Carbons Properties Used for Methane Storage (چکیده)
11 - مقایسه توان پیش بینی مدل عصبی - فازی ANFIS با مدل شبکه عصبی ANN و خودرگرسیونی ARIMA (چکیده)
12 - Network intrusion detection based on neuro-fuzzy classification (چکیده)
13 - Nonlinear Identification of IPMC Actuators Based on ANFIS-NARX Paradigm (چکیده)
14 - Simulation of an Improved Cyclone System by Artificial Neural Network, Adaptive-network-based Fuzzy Inference System and Hybrid ANN-genetic Algorithm Approach (چکیده)
15 - بررسی و تحلیل روشهای غیر تماسی محاسبه صافی سطح (چکیده)
16 - Modeling of activated carbon preparation from Spanish anthracite based on ANFIS structure (چکیده)
17 - A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Prediction (چکیده)
18 - تخمین هوشمند دبی روزانه با بهره گیری از سامانه استنباط فازی-عصبی تطبیقی (چکیده)
19 - Prediction of MEUF process performance using artificial neural networks and ANFIS approaches (چکیده)
20 - Investigation of Silica-Supported Preyssler Nanoparticles as Nanocatalysts in Alkylation of Benzene With 1-Decene Using Artificial Intelligence Approach (چکیده)
21 - Vessel Extraction of Conjunctival Images Using LBPs and ANFIS (چکیده)
22 - Modelling and robust control of a soft robot based on conjugated polymer actuators (چکیده)
23 - Modeling and Simulation of High Power Ultrasonic Process in Preparation of Stable Oil-in-water Emulsion (چکیده)
24 - A Multi Adaptive Neuro Fuzzy Inference System for Short Term Load Forecasting by using Previous Day Features (چکیده)
25 - اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی (چکیده)
26 - Neuro–fuzzy modeling tools for estimation of torque in Savonius rotor wind turbine (چکیده)
27 - مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی ANFIS (چکیده)
28 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روشANFISجهت حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
29 - ANFIS modeling of viscosity in low-fat mayonnaise (چکیده)