بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ANSYS


موارد یافت شده: 9

1 - بررسی توزیع تنش برشی بستر در کانال های مرکب مستقیم با استفاده از شبیه سازی عددی و مقایسه نتایج Ansys Fluent و Flow-3D (چکیده)
2 - ارائه معادله دبی اشل ساده برای سرریزهای جانبی کنگرهای با زوایا مختلف در یک بازشدگی - ثابت (چکیده)
3 - مقایسه مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی-لیلی در روش شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) با مدل‌های RANS برای شبیه‌سازی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای (چکیده)
4 - تحلیل عددی سه بعدی کوپل مکانیکی حرارتی رفتار یک سد بتنی وزنی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد اسدیه(رزه)) (چکیده)
5 - Study and Simulation of Shot peening Effect on Fatigue Life of a Powder Forged Connecting rod (چکیده)
6 - Comparing the behavior of reinforced HSC beams whit AFRP bars and Confined HSC beams whit AFRP sheets under bending (چکیده)
7 - Comparing the behavior of reinforced HSC beams with AFRP bars and confined HSC beams with AFRP sheets under bending (چکیده)
8 - بررسی رفتار اتصالات در تراز فونداسیون (چکیده)
9 - A simplified finite element model for insulated rail joint bar stress analysis (چکیده)