بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: AUC


موارد یافت شده: 10

1 - ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل آماری نسبت فراوانی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی- (چکیده)
2 - پتانسیل سنجی مناطق مستعد به خشکسالی آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور- (چکیده)
3 - ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی- (چکیده)
4 - An online valuation-based sealed winner-bid auction game for resource allocation and pricing in clouds (چکیده)
5 - Inhibition of quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa by two herbal essential oils from Apiaceae family (چکیده)
6 - An investigation on the effect of alcoholic and aqueous extracts of Dorema aucheri (Bilhar) on some pathogenic bacteria in vitro (چکیده)
7 - Supplier’s optimal bidding strategy in electricity pay-as-bid auctionComparison of the Q-learning and a model-based approac (چکیده)
8 - A risk-based approach for bidding strategy in an electricity pay-as-bid auction (چکیده)
9 - Risk analysis of bidding strategies in an electricity pay as bid auction: A new theorem (چکیده)
10 - development of option market for conting ency reserve (چکیده)