بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Cuminum cyminum


موارد یافت شده: 9

1 - Isolation and identification of antioxidants components From Cumin seed (Cuminum cyminum) (چکیده)
2 - Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cumin seed ( Cuminum cyminum ) (چکیده)
3 - Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cuminum cyminum at three concentrations in purified sunflower oil (چکیده)
4 - اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوستهای آلی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز زیره سبز (چکیده)
5 - Effects of moisture content, seed size, loading rate and seed rotation on force and energy required for fracturing cumin seed (Cuminum cyminum Linn) under quasi-static loading (چکیده)
6 - Phytochemical composition of the essential oils from three Apiaceae species and their antibacterial effects on food-borne pathogens (چکیده)
7 - بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
8 - Synergistic antibacterial activity of Bunium persicum and Cuminum cyminum essential oils (چکیده)
9 - بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز (چکیده)