بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: EGR


موارد یافت شده: 11

1 - Experimental Investigation of the EGR Temperature Effects on the Destruction of the Fuel’s Availability Due to Combustion Processes in IDI Diesel Engine Cylinder (چکیده)
2 - Particle Tracking BasedMethod for Evaluation of Cylinder-to- CylinderDistribution of EGR/Blowby (چکیده)
3 - An Experimental Study on the Effect of EGR and Engine Speed on CO and HC Emissions of Dual Fuel HCCI Engine (چکیده)
4 - Experimental investigation of the Exhaust Gas Recirculation effects on irreversibility and Brake Specific Fuel Consumption of indirect injection diesel engines (چکیده)
5 - Effect of Exhaust Gas Recirculation (EGR) on Exhaust Performance (چکیده)
6 - Effect of Using EGR on In-Cylinder Irreversibility of an IDI Diesel Engine (چکیده)
7 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت پیش آمیختگی و نسبت هم ارزی به ازای در صدهای مختلف EGR برآلاینده های CO و HC موتور احتراق تراکمی شارژهمگن(HCCI ) دو گانه سوز (چکیده)
8 - AN EPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECTS OF EGR AND EQUIVALENCE RATIO ON CO AND SOOT EMISSIONS OF DUAL FUEL HCCI ENGINE (چکیده)
9 - An experimental study on the effect of EGR and engine speed on CO and HC emissions of dual fuel HCCI engine (چکیده)
10 - مطالعه عملکرد موتور اشتعال جرقه ای هیدروژنی با سیستم بازیافت گازهای خروجی رقیق کننده (چکیده)
11 - Numerical study of homogeneous cylinder-to-cylinder distribution of EGR/bolwby to intake manifold (چکیده)