بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: POM


موارد یافت شده: 62

1 - بررسی اثر حفاظتی عصاره پوست انار در مهار آسیب‌های اکسیداتیو ناشی از مسمومیت تجربی با کادمیوم در ماهی کپور معمولی (چکیده)
2 - The effect of dietary supplementation of ensiled pomegranate by-products on growth performance, nutrient digestibility, haematology parameters and meat characteristics of fat-tail lambs (چکیده)
3 - IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF ROOT-KNOT NEMATODE SPECIES IN POMEGRANATE ORCHARDS OF EASTERN IRAN (چکیده)
4 - Synthesis and Characterization of a Novel Nanostructured Porous Hybrid Material Based on Salts of the Vanadonickelocuprate (II) POM with Multiwall Carbon Nanotubes (چکیده)
5 - Production of high fiber ready-to-eat expanded snack from barley flour and carrot pomace using extrusion cooking technology (چکیده)
6 - A comparative study of reflectance and transmittance modes of Vis/NIR spectroscopy used in determining internal quality attributes in pomegranate fruits (چکیده)
7 - Instrumental measurement of pomegranate texture during four maturity stages (چکیده)
8 - An inorganic–organic hybrid supra­molecular framework based on the γ-[Mo8O26]4− cluster and cobalt complex of aspartic acid: X-ray structure and DFT study (چکیده)
9 - A survey of interactions in crystal structures of pyrazine-based compounds (چکیده)
10 - Effect of sonication on osmotic dehydration and subsequent air-drying of pomegranate arils (چکیده)
11 - Nitric oxide plays a pivotal role in cardioprotection induced by pomegranate juice against myocardial ischemia and reperfusion (چکیده)
12 - Sensitivity analysis of energy inputs and economic evaluation of pomegranate production in Iran (چکیده)
13 - Aerodynamic separation and cleaning of pomegranate arils from rind and white segments (locular septa) (چکیده)
14 - Antioxidant status and thigh meat quality of broiler chickens fed diet supplemented with α- tocopherolacetate, pomegranate pomace and pomegranate pomace extract (چکیده)
15 - Ultrasound-Assisted Osmotic Treatment of Model Food Impregnated with Pomegranate Peel Phenolic Compounds: Mass Transfer, Texture, and Phenolic Evaluations (چکیده)
16 - Physical and frictional properties of pomegranate arils as a function of fruit maturity (چکیده)
17 - Effect of Aloe vera gel and active modified atmosphere packaging (A-MAP) on the quality of pomegranate arils ready-to-eat (چکیده)
18 - Pomegranate seed clustering by machine vision (چکیده)
19 - Cardioprotective Effects of Pomegranate (Punica granatum ) Juice in Patients with Ischemic Heart Disease (چکیده)
20 - Determining quality and maturity of pomegranates using multispectral imaging (چکیده)
21 - Optimizing Mechanical Properties of POM/Graphene Nanocomposites Prepared by Spray Method (چکیده)
22 - Punica granatum peel: an organocatalyst for green and rapid synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones/thiones under solvent-free condition (چکیده)
23 - Are Entomopathogenic Nematodes Effective Biological Control Agents Against the Carob Moth, Ectomyelois ceratoniae? (چکیده)
24 - Growth, immune, antioxidant, and bone responses of heat stress-exposed broilers fed diets supplemented with tomato pomace (چکیده)
25 - Effects of dietary α- tocopherol acetate, pomegranate peel, and pomegranate peel extract on phenolic content, fatty acid composition, and meat quality of broiler chickens (چکیده)
26 - Non-destructive evaluation of maturity and quality parameters of pomegranate fruit by visible/near infrared spectroscopy (چکیده)
27 - Visible-nir Infrared Spectroscopy for Pomegranate Fruit Quality Assessment: Chemometrics and Common Preprocessing Methods (چکیده)
28 - Development of a multispectral imaging system for online quality assessment of pomegranate fruit (چکیده)
29 - New records of two new plant nematode species from pomegranate gardens in southern Khorasan Province of Iran (چکیده)
30 - Effect of different stress-responsive signalling pathways in the cytokinesis and survival of S. pombe exomer mutants (چکیده)
31 - Self and Cross-Pollination Affect Fruit Quality of Iranian Pomegranate ‘Malas-e- Yazdi’ (چکیده)
32 - Modelling of Some Physical Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit during Ripening Using Artificial Neural Network (چکیده)
33 - The effect of polyvinyl polypyrrolidone, polyethylene glycol and urea on polyphenolic compounds and in vitro gas production of pomegranate seed and peel (چکیده)
34 - The Schizosaccharomyces pombe Map4 adhesin is a glycoprotein that can be extracted from the cell wall with alkali but not with beta-glucanases and requires the C-terminal DIPSY domain for function (چکیده)
35 - The tetraspan protein Dni1p is required for correct membrane organization and cell wall remodelling during mating in Schizosaccharomyces pombe. (چکیده)
36 - The integrity of the cytokinesis machinery under stress conditions requires the glucan synthase Bgs1p and its regulator Cfh3p (چکیده)
37 - The Fission Yeast SEL1 Domain Protein Cfh3p A NOVEL REGULATOR OF THE GLUCAN SYNTHASE Bgs1p WHOSE FUNCTION IS MORE RELEVANT UNDER STRESS CONDITIONS (چکیده)
38 - The fission yeast Map4 protein is a novel adhesin required for mating (چکیده)
39 - The clathrin light chain is essential for cell wall synthesis and viability in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
40 - The Cfr1/Csr1p complex regulate cell wall synthesis in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
41 - Cellular function of clathrin light chain in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
42 - In vitro Rumen Fermentation and Gas Production: Influence of Different by-productFeedstuffs (چکیده)
43 - Protective effects of pomegranate seed oil on ovariectomized rats as a model of postmenopausal osteoporosis; amultidetector computed tomography evaluation (چکیده)
44 - Study of in vitro rumen fermentation kinetics of sour grape pomace ensiled with some additives in ruminants (چکیده)
45 - Predictions of viscoelastic behavior of pomegranate using artificial (چکیده)
46 - Investigating Factors Marketing Pomegranate in Fars (چکیده)
47 - Pro-apoptotic pathway of endoplasmic reticulum stress is activated by renal Ischemia/Reperfusion; compensative effects of Pomegranate (Punica granatum L.) (چکیده)
48 - Pomegranate (Punica granatum L.) reduces endoplasmic reticulum stress induced by renal ischemia/reperfusion injury in rat (چکیده)
49 - Evaluation of Genetic Diversity of Iranian Pomegranate Cultivars Using Fruit Morphological Characteristics and AFLP Markers (چکیده)
50 - Extraction of pomegranate seed oil using subcritical propane and supercritical carbon dioxide (چکیده)
51 - Modelling of Some Physical Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit during Ripening Using Artificial Neural Network (چکیده)
52 - Synthesis of Useful Contamination-Free Silver Nanoparticle Suspensions by Using Polyoxometalate (چکیده)
53 - Antioxidant and Antifungal Activity of Different Parts of Pomegranate (Punica granatum L.) Depends on its Phenolic Content (چکیده)
54 - Blood lipid concentration and performance parameters of broiler was fed by tomato pomace and turmeric powder under heat stress condition (چکیده)
55 - Investigation of Compositional Changes during Development of Two Commercial Pomegranate Cultivars of Iran (چکیده)
56 - Evaluation of Polyphenols Content and Antioxidant Activity of Six Different Cultivars of Pomegranates Peels, a By-Product of the Commercial Juice Industry (چکیده)
57 - Investigation of physico-chemical properties and antioxidant activity of twenty Iranian pomegranate (Punica granatum L.) cultivars (چکیده)
58 - Effects of tomato pomace on feed intake and milk production of lactating dairy cows (چکیده)
59 - Correlation of in vitro gas production and in situ technique for evaluation of tomato pomace degradability (چکیده)
60 - The Potential of Agro-Industrial By-Products as Feed Sources for Livestock in Khorasan Razavi Province of Iran (چکیده)
61 - Identification and quantification of phenolic compounds and their effects on antioxidant activity in pomegranate juices of eight Iranian cultivars (چکیده)
62 - Crystal Structure of New POM-Based Organic-Inorganic Hybrid (چکیده)