بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: RBF


موارد یافت شده: 15

1 - مدلسازی پارامتر های موثر بر دقت سامانه های اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی RBF در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2 - Using an optimized RBF neural network to predict the out-ofplane welding distortions based on the 3-2-1 locating scheme (چکیده)
3 - Development of a prediction model for estimating tractor engine torque based on soft computing and low cost sensors (چکیده)
4 - The Diagnosis of Hepatitis Diseases by Support Vector Machines and Artificial Neural Networks (چکیده)
5 - modeling of oil-water emulsion separation in ultrasound standing wave field by neural network (چکیده)
6 - Modeling Semiconductor Device by Using Neuro Space Mapping (چکیده)
7 - تشکیل هیدرات در فرآیندهای صنعتی (چکیده)
8 - Application of artificial neural networks for simulation of experimental CO2 absorption data in a packed column (چکیده)
9 - مقایسه روش های مختلف درون یابی در پهنه بندی خشکسالی های استان گلستان. (چکیده)
10 - Modeling and Optimization of Mass Transfer during Osmosis Dehydration of Carrot Slices by Neural Networks and Genetic Algorithms (چکیده)
11 - شبیه سازی داده های آزمایشگاهی مربوط به جذب دی اکسید کربن از هوا باحلال سود به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
12 - Packed Column Simulation using Various Advanced Techniques (چکیده)
13 - Neuro–fuzzy modeling tools for estimation of torque in Savonius rotor wind turbine (چکیده)
14 - Tracking by a New Type of Nonlinear Adaptive Filter (چکیده)
15 - Neural networks modeling of hollow fiber membrane processes (چکیده)