بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Rodentia


موارد یافت شده: 12

1 - Landscape and niche specialisation of two brush-tailed mice species Calomyscus elburzensis and C. hotsoni in Iran: a case of the role of ecological niche modelling in finding area(s) of contact (چکیده)
2 - Potential use of brush-tailed mice for evolutionary developmental biology studies: Calomyscus elburzensis as an appropriate rodent model (چکیده)
3 - Molecular Survey of Tularemia and Plague in Small Mammals From Iran (چکیده)
4 - shape comparison of the centromeric heterochromatin Region (CHR) in Iranian house mouse ( Mus musculus L.1766 (چکیده)
5 - مطالعه اختلافات ریختی درجمجمه های جرد تریسترامی (جوندگان: موش سانان): یک مطالعه به روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
6 - Molecular Identification of Echinococcus multilocularis Infection in Small Mammals from Northeast, Iran (چکیده)
7 - Cranial variation in Meriones tristrami (Rodentia: Muridae: Gerbillinae) and its morphological comparison with Meriones persicus ,Meriones vinogradovi and Meriones libycus : a geometric morphometric study (چکیده)
8 - بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش(Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1 (چکیده)
9 - Investigation of climatic effects on the shape and volume of tympanic bulla of Meriones libycus and M.Persicus(Muridae: Rodentia) form Northeastern Iran: An evolutionary approach (چکیده)
10 - New reports from Rodentia in Turkaman Sahra (چکیده)
11 - بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری (چکیده)
12 - نگاهی به دیرین شناسی موش کور جنس (Ellobius (Arvicolinae, Rodentia در غرب ایران (چکیده)