بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Thanatephorus cucumeris


موارد یافت شده: 15

1 - تاثیر منابع غذایی وpHبر وضعیت رشدی وفعالیت آنتاگونیستیAcrophialophora jodhupurensisعلیه Rhizoctonia solani (چکیده)
2 - جداسازی وشناسایی قارچ های اندوفیت و عامل بیماری پوسیدگی اندام های زیرزمینی لوبیاو بررسی امکان مهار زیستی Rhizoctoniasolani (چکیده)
3 - BIOLOGICAL CONTROL OF TOMATO DAMPING-OFF CAUSED BY RHIZOCTONIA SOLANI BY USING NATIVE ANTAGONISTIC BACTERIA (چکیده)
4 - Genetic diversity of the rice sheath blight pathogen population (چکیده)
5 - RIBOFLAVIN INDUCES RESISTANCE IN RICE AGAINST RHIZOCTONIA SHEATH DISEASES BY ACTIVATING SIGNAL TRANSDUCTION PATHWAYS LEADING TO UPREGULATION OF RICE CATIONIC PEROXIDASE AND FORMATION OF LIGNIN AS A STRUCTURAL BARRIER (چکیده)
6 - بررسی تاکسونومی و بیماریزایی جدایه های قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه و ریشه لوبیا در استان خراسان شمالی (چکیده)
7 - Endophytic fungus Piriformospora indica induced systemic resistance against rice sheath blight via affecting hydrogen peroxide and antioxidants (چکیده)
8 - The role of nitric oxide in basal and induced resistance in relation with hydrogen peroxide and antioxidant enzymes (چکیده)
9 - Genetic and Virulence Analysis of Rhizoctonia spp. Associated with Sugar Beet Root and Crown Rot in the Northeast Region of Iran (چکیده)
10 - The Role of Pathogenesis-Related Proteins in the Tomato-Rhizoctonia solani Interaction (چکیده)
11 - INTERACTION OF VARIOUS SUGAR BEET GENOTYPES WITH THE ROOT AND CROWN ROT PATHOGEN, RHIZOCTONIA SOLANI (چکیده)
12 - Classification and genetic diversity of Rhizoctonia solani populations causing cotton damping-off in Iran (چکیده)
13 - Cytomolecular Aspects of Induction of Resistance in Sugar Beet-Rhizoctonia solani pathosystem (چکیده)
14 - THE ROLE OF PEROXIDASE IN BASAL RESISTANCE OF SUGAR BEET AGAINST THE RHIZOCTONIA ROOT ROT DISEASE (چکیده)
15 - Characterization, genetic structure, and pathogenicity of Rhizoctonia spp. associated with rice sheath diseases (چکیده)