بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Thanatephorus cucumeris


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی تاکسونومی و بیماریزایی جدایه های قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه و ریشه لوبیا در استان خراسان شمالی (چکیده)
2 - Endophytic fungus Piriformospora indica induced systemic resistance against rice sheath blight via affecting hydrogen peroxide and antioxidants (چکیده)
3 - The role of nitric oxide in basal and induced resistance in relation with hydrogen peroxide and antioxidant enzymes (چکیده)
4 - Genetic and Virulence Analysis of Rhizoctonia spp. Associated with Sugar Beet Root and Crown Rot in the Northeast Region of Iran (چکیده)
5 - The Role of Pathogenesis-Related Proteins in the Tomato-Rhizoctonia solani Interaction (چکیده)
6 - INTERACTION OF VARIOUS SUGAR BEET GENOTYPES WITH THE ROOT AND CROWN ROT PATHOGEN, RHIZOCTONIA SOLANI (چکیده)
7 - Classification and genetic diversity of Rhizoctonia solani populations causing cotton damping-off in Iran (چکیده)
8 - Cytomolecular Aspects of Induction of Resistance in Sugar Beet-Rhizoctonia solani pathosystem (چکیده)
9 - THE ROLE OF PEROXIDASE IN BASAL RESISTANCE OF SUGAR BEET AGAINST THE RHIZOCTONIA ROOT ROT DISEASE (چکیده)
10 - Characterization, genetic structure, and pathogenicity of Rhizoctonia spp. associated with rice sheath diseases (چکیده)