بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: qPCR


موارد یافت شده: 14

1 - Differential Gene Expression Pattern of Drought Responsive Transcription Factors in Chickpea: An Expressional Analysis (چکیده)
2 - آزمون TaqMan Real-Time PCR برای شناسایی سریع Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
3 - Comparative analysis of WRKY gene expression in extreme chickpea genotypes under progressive water stress using real-time PCR (چکیده)
4 - Expression analysis of DREB2A gene in contrastive chickpea genotypes under dehydration stress using real-time PCR (چکیده)
5 - Immunotoxicological concerns of mycotoxins with emphasis on permissible levels of aflatoxin B1 and human dendritic cells (چکیده)
6 - گیرنده ھای شبه تول ٢ و ۴ در لوکوسیت ھا مناسب ترین مولکولھا برای بررسی مسمومیت سیستم ایمنی ناشی از آفلاتوکسین ھا در انسان و حیوانات (چکیده)
7 - Environmentally Relevant Level of Aflatoxin B1 Dysregulates Human Dendritic Cells Through Signaling on Key Toll-Like Receptors (چکیده)
8 - Geo-genetic level of arsenic studied in Bijar, Kordistan, hazardously disrupts human monocyte-derived DCs in vitro (چکیده)
9 - Naturally occurring level of mixed aflatoxins B and G stimulate toll-like receptor-4 in bovine mononuclear cells (چکیده)
10 - Cytochrome P450 isoforms are differently up-regulated in aflatoxin B1-exposed human lymphocytes and monocytes (چکیده)
11 - Comparative analysis of LEA and Dehydrin genes in response to drought stress in chickpea phonological different stages (چکیده)
12 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های لایه زایای کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روشquantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
13 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های مایع کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش quantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
14 - Mycobacterium Avium Subsp. Paratuberculosis Infected Cows Show Increased Expression of Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 And TLR4) in Their Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) (چکیده)