بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 4]triazolo[4


موارد یافت شده: 16

1 - Synthesis of new derivatives of Alkylselanyl[1,2,4]triazolo[4,3‐a]pyrimidine as selenium‐containing heterocyclic system (چکیده)
2 - Selenopheno[2,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine: A novel tricyclic selenium containing heterocyclic system (چکیده)
3 - Synthesis and Density Functional Theory Study of [1,2,3]Triazolo[4,5-d][1,2,4] Triazolo[4,3-a]Pyrimidine Derivatives: A Novel Heterocyclic System (چکیده)
4 - Synthesis of Thiazolo[5,4-d][1,2,4]Triazolo[4,3-a]Pyrimidines as a New Class of Heterocyclic Compounds (چکیده)
5 - Synthesis of new derivatives of [1,2,3]triazolo[4,5-d][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidine (چکیده)
6 - Synthesis of new derivatives of 5-amino-9H-pyrrolo[2,3-e][1,2,4]triazolo[4,3c]pyrimidine via Leimgruber and Batcho indole synthesis (چکیده)
7 - Facile Synthesis of New [1,2,4]Triazolo[4,3-b]pyridazine (چکیده)
8 - Synthesis of New Derivatives of Pyrazolo[4,3-e][1,2,4]Triazolo[4,3-c]Pyrimidine (چکیده)
9 - Synthesis of Oxazolo[5,4-d][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidines as a New Class of Heterocyclic Compounds (چکیده)
10 - Synthesis of new heterocyclicsystem of [1,2,4]triazolo[4 ,3 :1 ,6 ]pyrimido[4 ,5 :3,4]pyridazino[1,6- d][1,2,4]triazine (چکیده)
11 - Synthesis of New Derivatives of Pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[4,3b][1,2,4]triazine (چکیده)
12 - Synthesis of new derivatives of triazolo[4,3:1,5][1,2,4]triazolo[4,3b]pyridazine (چکیده)
13 - A facile approach for the synthesis of new derivatives of pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
14 - Synthesis of new heterocyclic system: [1,3]oxazolo[4,5-d] [1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine (چکیده)
15 - Synthesis of 8-aryl-1H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine-4(5H)-imine by Using the Preyssler’s anion [NaP5W30O110]14− as a Green and Eco-friendly Catalyst (چکیده)
16 - Facile synthesis of the new derivatives of 3-alkylsulfanyl-5-chloro-7-methyl- [1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)