بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: EMT


موارد یافت شده: 22

1 - The expression of long non-coding RNA LINC01389, LINC00365, RP11-138J23.1, and RP11-354K4.2 in gastric cancer and their impacts on EMT (چکیده)
2 - Expression and Function of C1orf132 Long-Noncoding RNA in Breast Cancer Cell Lines and Tissues (چکیده)
3 - Expression and function of C1orf132 long-noncoding RNA, in breast cancer cell lines and tissues (چکیده)
4 - Odd-Mode Instability Analysis of f T-Doubler Hybrid Power Amplifiers Based on GaN-HEMT (چکیده)
5 - تجزیه و تحلیل رفتار قوس ثانویه در حضور تجهیز HSGS در شرایط مختلف و تعیین مقاومت بهینه تجهیز (چکیده)
6 - TWIST1, MMP‐21, and HLAG‐1 co‐overexpression is associated with ESCC aggressiveness (چکیده)
7 - Realization of a broadband Hybrid X-Band Power Amplifier Based on fT -Doubler Technique (چکیده)
8 - Thermal analysis of microwave GaN-HEMTs in conventional and flip-chip assemblies (چکیده)
9 - بررسی مشخصه های الکتریکی AlGaN/GaN-HEMT با وارد کردن لایه P در لایه سد در دو سمت سورس و درین (چکیده)
10 - Systematic design of hybrid high power microwave amplifiers using large gate periphery GaN HEMTs (چکیده)
11 - Efficiency enhancement by employing the transistor nonlinear capacitors effects in a 6W hybrid X-band Class-J power amplifier (چکیده)
12 - Investigation of A I GaNIGaN HEMTs with step aluminum mole fraction and doping level in the barrier layer (چکیده)
13 - High efficiency 8.8-9.6 GHz Class J Power Amplifier (چکیده)
14 - Design and Fabrication of Hybrid 30-watt X-band GaN-based Amplifier (چکیده)
15 - Coverage improvement in femtocell networks via efficient utility pricing (چکیده)
16 - Reliable neural modeling of pHEMT from a smaller number of measurement data (چکیده)
17 - A systematic approach to a reliable neural model for pHEMT using different numbers of training data (چکیده)
18 - Quasi-monolithic integration of high-power GaN-based HEMTs for high-frequency applications (چکیده)
19 - A novel AlGaN/GaN HEMT with a p-layer in the barrier (چکیده)
20 - Insight from EMT for Translator Training in Iran (چکیده)
21 - تاثیر استفاده از کابل بر اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه و نفوذ آن به ترانسفورماتورهای توزیع (چکیده)
22 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روشANFISجهت حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)