بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Ocimum basilicum


موارد یافت شده: 10

1 - اثر سالیلسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، جذب برخی عناصر و بازده اسانس ریحان رقم کشکنی لولو(Ocimum basilicum cv. Keshkeni luveluo) تحت تنش شوری (چکیده)
2 - Rosmarinic and caffeic acids contents in Basil (Ocimum basilicum L.) are altered by different levels of phosphorus and mycorrhiza inoculation under drought stress (چکیده)
3 - Ocimum basilicum affects tracheal responsiveness, lung inflammatory cells and oxidant–antioxidant biomarkers in sensitized rats (چکیده)
4 - The relationship between antioxidant compounds contents and antioxidant enzymes under water-deficit stress in the three Iranian cultivars of basil (Ocimum basilicum L.) (چکیده)
5 - Vibrational spectra of Ocimum basilicum L. seed gum (چکیده)
6 - Chemotaxonomical Analysis of the Essential Oil Aroma Compounds of Two Different Ocimum basilicum L. Varieties from Iran (چکیده)
7 - Modeling individual leaf area of basil (Ocimum basilicum )using different methods (چکیده)
8 - Ultrastructural localisation of chromium in Ocimum basilicum (چکیده)
9 - The study on the effect of different irrigation levels and manure in organic production of sweet basil (Ocimum basilicum L. var. Keshkeny Levelu) (چکیده)
10 - بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلولپاشی ورمی‌واش بر صفات مورفولوژیک و میزان مواد موثره ریحان (Ocimum basilicum). (چکیده)