بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Research on History of Medicine


موارد یافت شده: 13

1 - Hakim Mohammad Saeed Qomi, an Unknown Poet and Physician of the Safavid Era (چکیده)
2 - A Historiographical Analysis of Al-Tibb al-Nabawī (Prophetic Medicine) Texts Based on the Goals of Their Compilation in the 5th to 8th Centuries AH (چکیده)
3 - Introduction to treaties on Influenza \\\"Resaleh dar Maraz Anfeluaanza (Gerip)\\\" within the 19th century (چکیده)
4 - Music Therapy and Its Status in Iranian Medical Texts and Knowledge: The association Between Music and Medicine (چکیده)
5 - Interaction between Iranian and Indian Medical Knowledge Re-Reading the Manuscript of “Riyadh Alamgiri” (چکیده)
6 - An Overview of the Status of Pediatrics in Medical Texts from the Third to the Tenth Century A.H. (چکیده)
7 - Freud as a Psychotherapist and Scientist in Iran (چکیده)
8 - A Study of Abu Ja’far Ahmad ibn Ibrahim Jazzar’s Scientific Life (چکیده)
9 - Introduction of hand writing manuscript of Bah Nameh (چکیده)
10 - انعکاس تاریخ پزشکی پیش از اسلام در ماوراءالنهر و خوارزم بر متون پزشکی تمدن ایرانی و اسلامی (چکیده)
11 - حفظ الصحۀ نسوان» در مطبوعات زنان (با تکیه بر مطبوعات منتشرشده از 1289- 1307ش/ 1910-1928م) (چکیده)
12 - نگاهی گذرا برتاریخچه ی تأسیس دارالمجانین در تمدن اسلامی تا آغاز قرن دهم هجری قمری (چکیده)
13 - introduction of manuscript Mokhtasar Andar Elm Teb (چکیده)